Khẩn trương hoàn tất các phần việc cho Lễ hội Dừa

Khẩn trương hoàn tất các phần việc cho Lễ hội Dừa