Châu Thành triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/09/2020 - 07:13

BDK - Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt với những nội dung cụ thể. Thông qua việc học tập, quán triệt, cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung của NQ ĐH để thực hiện đạt các chỉ tiêu NQ đề ra.

Quán triệt nghị quyết, tạo thế tiến công trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quán triệt nghị quyết, tạo thế tiến công trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hoàn thành công việc sau đại hội

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc nhận định: Sau ĐH cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy triển khai thực hiện  việc phân công nhiệm vụ theo đề án nhân sự ĐH. Nhìn chung, tư tưởng cán bộ ổn định, an tâm công tác. Đối với trường hợp phát sinh tư tưởng không ổn định trong cấp ủy, Thường trực Huyện ủy cùng các ban đảng có buổi làm việc để ổn định tư tưởng, kết quả ĐH đảm bảo dự kiến cơ cấu.

BTV Huyện ủy đã ban hành 2 NQ, 1 chương trình hành động, 4 chỉ thị và 1 đề án cụ thể hóa thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện. Trong đó, có NQ về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030; NQ về tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

4 chỉ thị, 1 đề án gồm: Chỉ thị về huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị về tăng cường quản lý quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; Chỉ thị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chỉ thị về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; Đề án về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025.

Huyện ủy đã xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát; Chương trình làm việc toàn khóa. Ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sẽ tiến hành triển khai vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2020.

Những phần việc cần lưu ý

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc lưu ý các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt NQ ĐH Đảng bộ huyện và NQ ĐH Đảng cấp mình đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Sớm hoàn thành việc cụ thể hóa NQ thành các NQ, đề án, chỉ thị, kế hoạch, chỉ thị đã được xác định trong chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Đối với cấp xã, khi ban hành các văn bản cụ thể hóa NQ, các đầu việc trong chương trình hành động với tâm thế xác định cho mình mục tiêu cao hơn để có quyết tâm phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

Đối với cấp huyện, đã xây dựng xong quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần rà soát, điều chỉnh bổ sung sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trong quy chế làm việc cần xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, cần xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy để làm cơ sở lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên, kiện toàn ban chỉ đạo các xã sau ĐH. Khẩn trương xin ý kiến BTV Huyện ủy bổ sung các chức danh còn khuyết.

Các địa phương, các ngành, các cấp cần theo dõi sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời nắm tình hình đối với những nơi có biểu hiện đoàn kết nội bộ chưa cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên. Có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò gương mẫu, quyết tâm của người đứng đầu. Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Quan tâm công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng.

Để nắm tình hình thực hiện NQ năm 2020 và việc triển khai NQ ĐH Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Châu Thành.

 Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương 10 vấn đề. Trong đó có việc đổi mới hình thức triển khai NQ. Khi triển khai NQ, cần quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ NQ ĐH đề ra, qua đó truyền cảm hứng, động lực, niềm tin để từng cán bộ, đảng viên, nhân dân vào cuộc thực hiện NQ ngay từ đầu nhiệm kỳ với tâm thế tiến công. Làm thế nào để bất kỳ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đều nắm chắc, hiểu thông nhiệm vụ, mục tiêu NQ ĐH. Khi đã nắm đầy đủ, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân sẽ tự biết mình làm gì, tham gia thực hiện phần việc nào để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công NQ.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN