Giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính

14/05/2019 - 20:22

Ngày 14-5-2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) trong CCTTHC trong 4 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2019. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu CCTTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế MC, MCLT trong giải quyết TTHC 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành 170 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến CCTTHC. Các bộ, ngành và địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố hơn 13 ngàn TTHC. 100% văn phòng bộ và địa phương tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế MC, MCLT trong giải quyết TTHC (có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh). Có 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công ưu tiên. Hiện nay, 100% các bộ, ngành, địa phương đã liên kết, liên thông các phần mềm văn bản với trục liên thông văn bản Quốc gia…

Để hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tạo bứt phá trong công tác CCTTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế MC, MCLT trong CCTTHC, Văn phòng Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các bộ, ngành và địa phương cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên tập trung thời gian, nguồn nhân lực cho CCTTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế MC, MCLT trong CCTTHC; bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN