Giồng Trôm tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện

14/09/2020 - 06:57

BDK - Huyện ủy Giồng Trôm đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, huyện đã cụ thể hóa NQĐH XII Đảng bộ huyện thành 6 chương trình và 1 kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

6 chương trình, 1 kế hoạch

6 chương trình gồm: Chương trình (CT) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng huyện đạt chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); CT Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; CT Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; CT Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giồng Trôm phát triển toàn diện, góp phần phát triển bền vững đất nước; CT Xây dựng xã NTM huyện và CT Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với đó là Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Huyện tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng huyện đạt các chỉ tiêu về NTM. Huyện sẽ phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương. Huyện tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu xây dựng 1 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô khoảng 50 - 70ha. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển 3 chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi dừa, bưởi da xanh, heo) trên cơ sở liên kết chặt chẽ các khâu gắn với thực hiện CT Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, huyện chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và xây dựng con người phát triển toàn diện theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Mục tiêu đến năm 2025, công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Thuận Điền, Tân Lợi Thạnh, Lương Hòa, Phước Long); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới) và xã Châu Bình đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Các xã còn lại đạt từ 15 - 17 tiêu chí.

Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cần thể hiện tinh thần tiến công, tâm huyết vì sự nghiệp chung của nhân dân, của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phấn đấu kéo giảm 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông từ 5 - 10% so với giai đoạn 2015 - 2020.

Phát huy tinh thần tiến công

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh, Ban Chấp hành mới vừa thể hiện được tính liên tục và kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và đảm bảo sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ lãnh đạo. Trên mỗi cương vị công tác được giao, từng cá nhân không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương trong Đảng, quyết tâm cao và phải có khát vọng trong lãnh đạo thực hiện NQ ĐH XII Đảng bộ huyện.

Tư tưởng chỉ đạo cốt lõi, nhất quán của huyện vẫn là “Phát huy tinh thần Đồng khởi; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nhanh kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, đưa Giồng Trôm vào nhóm phát triển trung bình của tỉnh”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện NQ ĐH, các CT, kế hoạch chuyên đề, với tinh thần tiến công cách mạng, “Đồng khởi” trong triển khai, thực hiện NQ ĐH, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ các CT, kế hoạch của Huyện ủy, các ngành đề ra đầu việc cụ thể, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân phụ trách, định ra thời gian thực hiện hoàn thành. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, làm việc với các Đảng ủy xã nắm tình hình và định hướng nhiệm vụ.

“Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt những nội dung cốt lõi của NQ, các CT, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ vào ngày 14-9-2020 và chỉ đạo cơ sở triển khai quán triệt trong nội bộ hoàn thành vào cuối tháng 9-2020, ra nhân dân hoàn thành tháng 10-2020”.

(Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN