Hiệu quả quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

07/10/2020 - 07:12

BDK - Sau 4 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy với các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật đảng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phối hợp nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất, đúng phạm vi, nguyên tắc và trách nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Trần Diệp

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Trần Diệp

Phối hợp chặt chẽ

Sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy chế KT, GS, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 17 quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, BTV và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KT, GS, kỷ luật đảng; công tác quản lý cán bộ do BTV Tỉnh ủy quản lý và những công việc quan trọng khác kịp thời, đúng quy định.

Các cơ quan có quy chế phối hợp đã kịp thời triển khai, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và các quy định, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy về công tác KT, GS, kỷ luật đảng đến các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phân công cán bộ trong cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác phối hợp.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện. Xây dựng chương trình KT, GS hàng năm. Tập trung KT, GS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ tháng, quý hay đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBKT Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp KT, GS với các cơ quan để có chỉ đạo kịp thời.

Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng. Cử cán bộ tham gia đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong KT, GS hoặc đôn đốc thực hiện các kết luận của công tác KT, thông báo kết quả công tác KT, GS, quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy. UBKT Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp tham mưu giúp BCH Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là BTV và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, KT, GS việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao. Trước hết là tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác KT, GT, thi hành kỷ luật đảng nói riêng cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh... Đồng thời, tham mưu giúp BCH, BTV Tỉnh ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có quy chế phối hợp đã chủ động tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh để làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS hàng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; xây dựng báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn phối hợp tham mưu giúp các cấp ủy KT, làm rõ, giải quyết dứt điểm đúng quy trình, quy định các đơn thư tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Các cơ quan phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy hàng năm. Từ năm 2016 đến tháng 6-2020, ngoài việc tham gia các đoàn KT, GS theo chương trình của Trung ương, các cơ quan đã cử cán bộ lãnh đạo, trưởng, phó các phòng hoặc chuyên viên tham gia các đoàn của UBKT Tỉnh ủy tiến hành KT, GS 20 cuộc đối với 50 tổ chức đảng và 50 đảng viên theo chương trình KT, GS của BCH Đảng bộ tỉnh.

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt 1 trong 3 trụ cột quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất, đúng phạm vi, nguyên tắc trách nhiệm và phương pháp phối hợp. Kết quả phối hợp đã giúp UBKT Tỉnh ủy có thêm nhiều thông tin để xem xét, lựa chọn nội dung, đối tượng để tiến hành KT khi có dấu hiệu vi phạm, GS chuyên đề hoặc tham mưu giúp cấp ủy tiến hành KT, GS theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng trước hết là cấp ủy, bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, các tổ chức chính trị về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc phối hợp thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng. Rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan KT, thanh tra, điều tra, xét xử kịp thời, đúng quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS, xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, có sự lan tỏa, tác dụng, hiệu quả.

“Tăng cường phối hợp quản lý, KT, GS cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, liên quan đến nhiều cấp ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, giải quyết sớm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT gắn với phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu cấp ủy trong KT, GS, xử lý kỷ luật Đảng, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp công khai kết quả KT, GS chính xác, kịp thời để cán bộ và nhân dân GS”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam)

Thành Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN