Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị

28/10/2022 - 17:56

BDK.VN - Chiều 28-10-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Giám đốc Công an tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy; Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thành ủy; trưởng, phó trưởng Công an (phụ trách công tác xây dựng lực lượng) các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu đã được triển khai, quán triệt NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 17-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là NQ quan trọng, với quyết tâm chính trị rất cao trong việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với tập trung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hội nghị đã nghe Đại tá Trương Sơn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, quán triệt đầy đủ các nội dung của NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy; các tài liệu cũng đã được gửi đến các đồng chí đại biểu, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của địa phương, của ngành, cấp mình để chủ động trong triển khai các công việc liên quan.

Tại hội nghị, đại diện một số ngành, địa phương đã phát biểu tham luận phân tích, làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng, đề xuất những giải pháp có tính chất thiết thực, trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị một số nội dung rất thiết thực, tâm huyết, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình và thống nhất cao.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến điều hành thảo luận tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến điều hành thảo luận tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định việc triển khai, thực hiện NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Chương trình triển khai NQ đã được hội nghị Tỉnh ủy thông qua. Để bảo đảm tổ chức thực hiện quyết liệt, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, nhất là lực lượng Công an nhân dân của tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Đề nghị bám sát NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy để cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, có kế hoạch hàng năm để tập trung chỉ đạo bám sát vào nội dung, mục tiêu; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đạt kết quả, kể cả tình hình khi có vấn đề mới đặt ra.

Tập trung triển khai, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và tuyên truyền đến nhân dân bằng hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức, hành động đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an của tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuân thủ và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác.

Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đảng.

Đảng bộ Công an các cấp phải thật sự mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả NQ số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 27-CTr/TW của Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bến Tre thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các đề án, dự án thành phần của Bộ Công an và tình hình thực tiễn tại địa phương. Trước mắt là khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án có kết quả. Tiếp tục quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy của công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo định hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Triển khai thực hiện tốt lộ trình hiện đại hóa lực lượng Công an tỉnh theo mục tiêu Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy và định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc đầu tư xây dựng 35% trụ sở Công an xã (tương ứng với 52 xã, thị trấn), đồng thời bố trí 100% quỹ đất để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn độc lập; đến năm 2030, lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hoàn thành việc xây dựng 100% trụ sở độc lập cho Công an cấp xã, thị trấn và một số chỉ tiêu cụ thể khác.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, tham gia xây dựng chiến lược và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thật sự cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, bám sát cơ sở, gần gũi, giúp đỡ nhân dân, luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

“Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc trên địa bàn. Đồng thời tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủng hộ và tạo điều kiện của Công an Trung ương để hỗ trợ giúp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bố trí phân bổ các nguồn lực. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Bến Tre xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt yêu cầu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh. 

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN