Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8

04/04/2022 - 06:00

BDK - Hôm nay 4-4-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 8 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022, định hướng các giải pháp trong quý II và một số nội dung khác. Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, tại Hội trường lớn UBND tỉnh.

Dự kiến hội nghị sẽ thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị;

Dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tình hình triển khai các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030…

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình các bước bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN