Mỏ Cày Nam xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa

27/09/2023 - 05:42

BDK - Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp gắn với quy hoạch đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiếp cận với khu vực đô thị, an ninh trật tự được đảm bảo và nông dân văn minh, huyện Mỏ Cày Nam sẽ tập trung huy động tất cả các nguồn lực xây dựng hạ tầng số phục vụ chính quyền điện tử và kinh tế số hướng tới xây dựng NTM thông minh, chú trọng hạ tầng kết nối, băng thông rộng, dữ liệu nông nghiệp, nông thôn, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thiết bị thông minh của người dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, quản lý, giám sát điều hành NTM.

Huyện sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho khu sản xuất tập trung.

Huyện sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho khu sản xuất tập trung.

Huyện ưu tiên đầu tư xây dựng mới và rà soát để nâng cấp các công trình xuống cấp và phấn đấu hoàn thành 100% các công trình hạ tầng theo quy hoạch cấp xã để phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, đầu tư có trọng tâm các công trình giao thông nông thôn, đặc biệt ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, hệ thống điện phục vụ cho các vùng sản xuất tập trung. Song song đó, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng khu sản xuất tập trung cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tại từng địa phương. Ưu tiên cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, lưới điện, hệ thống nước sạch, viễn thông, hệ thống y tế, trường học, thủy lợi.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh huy động, bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các dự án, công trình theo đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre và định hướng đến năm 2030. Đẩy nhanh thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt Dự án quản lý nguồn nước tỉnh Bến Tre (Dự án JICA3) cống Cái Quao, cống Vàm Nước Trong, cống Vàm Thơm, hệ thống thủy lợi nội đồng và đê bao cục bộ để phục vụ trữ ngọt - ngăn mặn.

Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách về nhà ở của Trung ương và của tỉnh để nâng chất nhà ở đạt chuẩn, xóa bỏ nhà tạm bợ, dột nát, từng bước cải thiện điều kiện sống, đổi mới tư duy, nếp sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.

Trong thời gian tới, để tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, Mỏ Cày Nam đề ra giải pháp cụ thể như đẩy mạnh triển khai các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, xây dựng các cơ sở, nhà máy chế biến, gắn với vùng nguyên liệu sản xuất tập trung tại từng địa phương. Bên cạnh đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp tại Cụm công nghiệp Đìa Dứa, xã An Định. Hỗ trợ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phát triển, sử dụng nhiều lao động và nguyên liệu tại chỗ.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp nông nghiệp nhằm đa dạng hóa các chủ thể tham gia trong sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, gắn với xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến gia tăng giá trị nông sản, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Bài, ảnh: Minh Triết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN