Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

19/01/2022 - 18:44

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)”, Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt kết quả quan trọng.

Người dân thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Đồng

Người dân thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Đồng

Sắp xếp tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án số 02-ĐA/TU về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tỉnh đã sắp xếp, giảm 7 đơn vị (ĐV) hành chính cấp xã, gồm: nhập Phường 1, Phường 2, Phường 3 thành phường An Hội (TP. Bến Tre); nhập xã Mỹ Thành với xã Bình Phú thành xã Bình Phú (TP. Bến Tre); nhập xã Giao Hòa với xã Giao Long thành xã Giao Long (Châu Thành); nhập xã Phước Tuy với xã Phú Ngãi thành xã Phước Ngãi (Ba Tri); nhập xã Phong Mỹ với xã Phong Nẫm thành xã Phong Nẫm (Giồng Trôm); nhập xã Bình Khánh Tây với xã Bình Khánh Đông thành xã Bình Khánh (Mỏ Cày Nam).

Kết quả sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức khối nhà nước: Các cơ quan, tổ chức chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện giảm được 13 phòng thuộc sở, 4 chi cục thuộc sở, 9 phòng thuộc chi cục, ban thuộc sở; 43 ĐV sự nghiệp công lập (18 ĐV trực thuộc sở; 25 ĐV trực thuộc UBND huyện). Các ĐV hành chính cấp huyện, cấp xã, ấp, khu phố: số lượng ĐV hành chính cấp xã giảm 5 xã, 2 phường; giảm 60 cán bộ, 36 công chức, 80 người hoạt động không chuyên trách; giảm 15 ấp, 3 khu phố; giảm 72 người hoạt động không chuyên trách.

17/17 sở, ban, ngành tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp lại các phòng, ban, ĐV thuộc sở. Hiện nay, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã thông qua đề án tổ chức lại của 13/17 sở, 3 sở còn lại đang khẩn trương hoàn tất thủ tục; dự kiến trong năm 2021 hoàn thành sắp xếp 100% cơ quan, ĐV đúng theo quy định pháp luật. Sau khi sắp xếp toàn tỉnh tiếp tục giảm được 16 ĐV cấp phòng.

Qua hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các ĐV sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối đã giảm 43 ĐV sự nghiệp công lập gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 8 trường (hợp nhất 22 trường thành 11 trường); Sở Y tế giảm 13 ĐV; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm 4 ĐV; Sở Tư pháp giảm 1 ĐV; Sở Khoa học và Công nghệ giảm 2 ĐV; Sở Công Thương giảm 1 ĐV; Sở Giao thông vận tải giảm 1 ĐV; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng 1 ĐV.

Việc thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của cấp ủy và chính quyền: Thực hiện mô hình trưởng ban tổ chức huyện ủy, thành ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ tại 3/9 ĐV (TP. Bến Tre, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc); mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra huyện tại 6/9 ĐV (Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Ba Tri).

Kết quả thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; bí thư cấp ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố. Cấp huyện 10 trường hợp, cấp xã 171 trường hợp, ấp, khu phố 392 trường hợp.

Về thực hiện tinh giản biên chế: năm 2021, giảm được 2.559 biên chế so với năm 2015, đạt 10,3%, đảm bảo đúng lộ trình Trung ương giao. Trong đó, giảm được 216 biên chế công chức, 2.343 biên chế sự nghiệp. Thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ được 638 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) tỉnh, huyện.

Một số nhiệm vụ, giải pháp sắp tới

Thời gian tới tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, CC, VC, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện nghị quyết; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả những luận điệu của các phần tử xấu, lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, ĐV trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các đầu việc được giao theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo sáp nhập các ĐV hành chính không đủ điều kiện theo kế hoạch. Thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Sắp xếp lại các ĐV sự nghiệp công lập của các cơ quan, ĐV trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chuyển một số dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Xây dựng phương án đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% ĐV sự nghiệp công lập so với năm 2021. Tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ CB, CC, VC trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Rà soát thực trạng đội ngũ CB, CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ, kiên quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc, không đạt tiêu chuẩn quy định và những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn địa phương, tin tưởng việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm đã chính thức vận hành từ ngày 6-5-2019. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tốt, 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN