Thi đua, khen thưởng trở thành động lực cho sự phát triển

14/07/2021 - 06:44

BDK - Thời gian qua, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua ở cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương trong tỉnh.

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Phước Thạnh (Châu Thành). Ảnh: H. Hiệp

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Phước Thạnh (Châu Thành). Ảnh: H. Hiệp

Đi vào nền nếp, chất lượng

Để công tác TĐ, KT đi vào nền nếp, có chất lượng, Ban TĐ - KT tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác TĐ, KT, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác TĐ, KT. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào TĐ và bình xét TĐ, KT; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác TĐ, KT ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 3-2-2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Hoàn thành tốt công tác KT tổng kết năm học 2020 - 2021. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các phong trào TĐ yêu nước và công tác TĐ, KT năm 2021.

 Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào TĐ yêu nước của Trung ương và của tỉnh phát động. KT và trình cấp trên KT cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐ; KT chuyên đề, đột xuất, theo công trạng và thành tích đạt được. Chú trọng KT cho công nhân, nông dân, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và những người lao động trực tiếp, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, người tốt, việc tốt.

 Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác TĐ, KT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào TĐ yêu nước và công tác TĐ, KT. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện công tác TĐ, KT; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về TĐ, KT theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các sự kiện chính trị địa phương, dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền những thành quả của phong trào TĐ yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào TĐ và các ngày lễ lớn trong năm 2021 của tỉnh, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của tỉnh trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào TĐ, phát hiện và bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định về quản lý, tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân.

Kiến nghị Ban TĐ - KT Trung ương tham mưu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đối tượng là dì, cô đã nuôi dưỡng liệt sĩ từ nhỏ và đã được hưởng trợ cấp tiền tuất của liệt sĩ, vì thực tế có một số trường hợp là dì, cô nuôi dưỡng liệt sĩ từ nhỏ, nhưng theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ sớm có quy định thống nhất về tổ chức, biên chế cơ quan làm công tác TĐ, KT cấp tỉnh. Kịp thời cập nhật kết quả đề nghị KT của các địa phương trên “Hệ thống quản lý hồ sơ KT điện tử ngành TĐ - KT”.  

Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN