Xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị

10/01/2020 - 08:02

BDK - Thực hiện mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có nội dung xây dựng thành phố văn minh đô thị (VMĐT). TP. Bến Tre đã tiến hành thực hiện Đề án xây dựng thành phố đạt chuẩn thành phố VMĐT giai đoạn 2015 - 2020, gắn với xây dựng đô thị loại II, xã nông thôn mới.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương ký kết thi đua xây dựng đô thị văn minh với các xã phường. Ảnh: Đặng Bảy

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương ký kết thi đua xây dựng đô thị văn minh với các xã phường. Ảnh: Đặng Bảy

Tập trung tuyên truyền, vận động

Ðể Ðề án xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn VMÐT giai đoạn 2015 -  2020 đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và định hướng phát triển đô thị. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động số 34 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung cao cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa, gắn với xây dựng thành phố đạt chuẩn VMÐT; nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các tiêu chí đô thị loại II và nông thôn mới; việc thực hiện nếp sống VMÐT gắn với chủ trương “5 không” của Thành ủy.

Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của đề án, TP. Bến Tre đã tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức như: đài truyền thanh, hệ thống cổ động trực quan pa-nô, tờ bướm; tuyên truyền tại tổ nhân dân tự quản... Bên cạnh đó, luôn chú trọng giáo dục về truyền thống lịch sử, nét đẹp của thành phố, văn hóa ứng xử nơi công cộng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, văn hóa giao thông, văn minh thương mại, nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống sạch, đẹp, văn minh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; trong đó chú trọng xây dựng con người văn hóa, nâng chất các danh hiệu của phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, ấp khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa... gắn với các phong trào thi đua “Ðồng khởi mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, xây dựng đô thị loại II. Qua đó, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên, là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của đề án.

Đạt 32/35 tiêu chí

Qua 4 năm triển khai thực hiện, TP. Bến Tre đã đạt 32/35 tiêu chí. Qua thực hiện, đề án đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP. Bến Tre phấn đấu đến tháng 5-2020 thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí, nâng tổng số 35/35 tiêu chí để hoàn thành đề án, gồm: vận động nhân dân đóng góp tự nguyện bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có hệ thống lắng lọc hoặc hệ thống xử lý nước thải và vận hành đúng quy định; kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. Ðồng thời, thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận TP. Bến Tre đạt chuẩn thành phố VMÐT.

Xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn VMÐT đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” và Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp. Ðây sẽ là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, bền vững; xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh.

Nguyễn Văn Thương

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN