Đoàn kiểm tra 208 của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10/09/2021 - 20:03

BDK.VN - Ngày 10-9-2021, Đoàn kiểm tra 208 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 43-KL/TW của Ban bí thư, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế làm việc cấp ủy đối với Đảng ủy và Ban giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). Đoàn kiểm tra chọn khảo sát 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở là Chi bộ Nghiệp vụ du lịch và Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy Sở VH-TT&DL xác định việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Đối với Kết luận số 43-KL/TW của Ban bí thư, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cơ quan trong chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác dân vận của chính quyền, đổi mới hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh mô hình Dân vận khéo lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Công tác dân vận chính quyền tại cơ quan đã góp phần xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và đoàn thể.

Đối với Chỉ thị 01-CT/TW, Đảng ủy đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân, Ba mũi”, triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương thức học tập, bắt kịp và vượt lên điển hình. Trong đó chú trọng cách làm mới, năng động, sáng tạo, đột phá, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, kịp thời chuyển đổi phương thức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: Đảng ủy Sở VH-TT&DL tiếp tục lãnh đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và bổ sung, hoàn chỉnh việc thực hiện văn bản cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các chi bộ. Nên có định kỳ đánh giá kết quả thực hiện qua nhận thức của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đề nghị Đảng ủy Sở nên có nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành VH-TT&DL, đưa vào đề án phát triển nguồn nhân lực chung của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TW của Ban bí thư cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Đặc biệt, quan tâm xây dựng mô hình Dân vận khéo trong lĩnh vực VH-TT&DL để nhân rộng điển hình. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Đề nghị xây dựng quy chế hoạt động của các chi bộ trực thuộc, xác định rõ mối quan hệ của chi bộ với công đoàn, đoàn thanh niên, lưu ý nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN