Đoàn kiểm tra 379 của Tỉnh ủy làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú

22/06/2022 - 16:30

BDK.VN - Sáng 22-6-2022, Đoàn kiểm tra 379 của Tỉnh ủy do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 19-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đảng bộ huyện Thạnh Phú hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 35 chi bộ ngành huyện, 18 đảng bộ xã, thị trấn; 3 đảng bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy; 231 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 4.945 đảng viên.

Sau khi tiếp nhận Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các quy định trên và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai, thực hiện những quy định này có nhiều chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử... qua đó đã tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Theo phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và nhận xét, đánh giá phục vụ công tác cán bộ đối với 233 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó cán bộ cấp xã 123 đồng chí và 110 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành huyện. Tổng số nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch gồm 80 đồng chí, trong đó cán bộ nữ đưa vào quy hoạch là 20 đồng chí, cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch là 30 đồng chí.

Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đối với 10 đồng chí. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển và bổ sung kế hoạch luân chuyển cán bộ đương chức nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch luân chuyển được xây dựng trên cơ sở xác định yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách, phát triển. Thực hiện công tác bổ nhiệm và cho ý kiến giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 16 đồng chí…

Nhìn chung, Quy định số 205 của Bộ Chính trị, Quy định số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy được triển khai kịp thời, giúp cho cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên nắm bắt, thực hiện đạt kết quả tốt. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Huyện ủy luôn đề cao trách nhiệm, bám sát quy chế làm việc, tạo sự đoàn kết thống nhất, đổi mới phương thức, phong cách và lề lối làm việc, tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, năng động, sáng tạo; chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân...

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao quá trình triển khai, thực hiện Quy định số 205 Bộ Chính trị; Quy định số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú. 

Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú tiếp tục thực hiện tốt các quy định trên, trong đó lưu ý tiếp tục chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định của Chính phủ. Trong công tác nhân sự cần lưu ý mối quan hệ gia đình, dòng họ, tránh bố trí đảm nhiệm các chức danh có liên quan. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi Quy định số 19 thì huyện làm cơ sở để sắp xếp, bố trí cán bộ theo phân cấp quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở ban hành quy chế làm việc của cấp ủy…

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN