Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

12/06/2021 - 17:45

BDK.VN - Ngày 12-6-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Tại Hà Nội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự. Tại điểm cầu tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh.

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội quần chúng cấp tỉnh; thường trực và trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tại các điểm cầu huyện, thành phố có: Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thành phố, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đã tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”; “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu.

Hội nghị cũng đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác lãnh, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa thể hiện được nhận thức, vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy các cấp, dẫn đến công tác triển khai chậm, chưa kịp thời, còn trông chờ, ỷ lại vào văn bản hướng dẫn của cấp trên, thụ động, thiếu sáng tạo. Việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi còn lúng túng.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quá trình “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên, người dân.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là động lực mạnh mẽ to lớn để toàn Đảng, quân, dân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kết hợp việc học và làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đề cao ý thức, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện mới. Đổi mới mạnh mẽ, nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

                                                                               Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN