Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

13/08/2021 - 06:12

BDK - Ngày 4-8-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4565/KH-UBND về việc phát động thi đua (TĐ) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: tư liệu

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: tư liệu

3 nội dung trọng tâm

Phong trào TĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) gắn với phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề Đại hội TĐ yêu nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 “Phát huy tinh thần Đồng khởi, tích cực TĐ xây dựng Bến Tre giàu đẹp, văn minh”.

 Phong trào TĐ tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: TĐ phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 8,5 - 9,5%; GRDP bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu đồng). TĐ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. TĐ thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào TĐ giai đoạn tiếp theo do Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức TĐ thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; các phong trào TĐ của tỉnh phát động: “TĐ Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”…

Các nhiệm vụ, giải pháp

Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về TĐ ái quốc; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ, khen thưởng (KT) như: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Luật TĐ, KT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò của người đứng đầu và Hội đồng TĐ - KT cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát động, tổ chức các phong trào TĐ yêu nước.

 Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào TĐ với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào TĐ có nội dung, tiêu chí TĐ, KT cụ thể. Chú trọng tổ chức các phong trào TĐ ngắn hạn, TĐ theo đợt, TĐ theo chuyên đề để thực hiện những nhiệm vu trọng tâm, cấp bách, những việc khó khăn cần giải quyết.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào TĐ yêu nước và công tác KT để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào TĐ phát triển. Nâng cao chất lượng công tác KT, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; chú trọng KT người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phong trào TĐ, duy trì có nền nếp đăng ký tham gia TĐ, ký kết giao ước TĐ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và sơ kết, tổng kết định kỳ. Giải quyết kịp thời các khiếu nại về công tác TĐ, KT. Quản lý chặt chẽ hồ sơ và các hiện vật KT.

Quan tâm đến việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác TĐ, KT, kiện toàn Hội đồng TĐ - KT các cấp và xây dựng quy chế hoạt động theo quy định. Bố trí công chức chuyên trách, kiêm nhiệm TĐ, KT các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và công chức kiêm nhiệm TĐ xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào TĐ và công tác KT.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xây dựng nội dung thi đua phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương, tiêu chí phải cụ thể, rõ ràng; biện pháp tổ chức phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; phù hợp với khả năng thực hiện của các đối tượng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, xét khen thưởng và trình khen thưởng đúng quy định.

Nguyễn Thị Ngọc Thi

(Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN