Thống nhất nhận thức và quyết liệt hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/10/2020 - 07:17

BDK - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt; tuyên truyền, quán triệt thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh chú trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất đánh giá công tác tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất đánh giá công tác tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Đổi mới và nâng chất

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XII của Đảng, NQĐH X Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo (CTTG) đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết (NQ) của Đảng theo hướng đồng bộ, đồng loạt. Năng lực cụ thể hóa xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện NQ được nâng lên. Nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng và yêu cầu của địa phương, đơn vị. Qua đó, tính giáo dục, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả được nâng lên. Việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền đạt kết quả khá tích cực. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, CTTG còn những hạn chế, khuyết điểm. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện NQ tuy có đổi mới nhưng còn hạn chế nhất định, nhất là khâu tổ chức thực hiện NQ. Công tác nắm và định hướng nhận thức tư tưởng, dư luận xã hội đối với một số vấn đề nhạy cảm chưa kịp thời. Việc đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch còn hạn chế; tính thuyết phục, tính hiệu quả của CTTG tuy có nâng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Những hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác chính trị, tư tưởng; sự phối hợp giữa tuyên giáo với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động chưa chặt chẽ. Bản thân ngành tuyên giáo thiếu chủ động, nhạy bén, kịp thời trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo các vấn đề của công tác chính trị, tư tưởng. Một bộ phận cán bộ làm CTTG các cấp năng lực thực tiễn còn hạn chế… Do vậy, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc giải quyết một số vấn đề bức xúc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đi trước mở đường

Để làm tốt công tác tham mưu, ngành tuyên giáo luôn phải đi trước mở đường, tạo sự thống nhất nhận thức về tư tưởng và hành động, xây dựng tư tưởng tiến công thực hiện thắng lợi NQĐH XI Đảng bộ tỉnh. Chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng trong CB, ĐV và nhân dân. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng bộ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị; trong đó, đề cao ý thức nêu gương của CB, ĐV trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tư tưởng tích cực, tiến công toàn Đảng bộ; góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức chức đảng và CB, ĐV đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi NQĐH đề ra.

Hai là, nhiệm vụ của CTTG là tuyên truyền, học tập, quán triệt tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi NQĐH đề ra. Trước hết, cần tập trung đầu tư nghiên cứu, đổi mới phương thức quán triệt NQĐH trong toàn đảng bộ theo hướng xác định từng đối tượng để xây dựng nội dung học tập, quán triệt cho phù hợp, đảm bảo sau quán triệt giúp cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, các NQ, chương trình, đề án cụ thể hóa thực hiện NQ để thống nhất nhận thức và cùng nhau thực hiện. 

Qua học tập, quán triệt, từng cấp, từng ngành, từng CB, ĐV cần xác định nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra, nhất là nhiệm vụ liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra giải pháp thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể. Hàng quý, 6 tháng có kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện. Đặc biệt đề cao sự nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để truyền cảm hứng, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tạo sự phấn khởi, đồng thuận, năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động của CB, ĐV và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện NQ.

Thứ ba, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt phương châm:” Dân chủ - Kỷ cương -  Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, ý chí khát vọng vươn lên của CB, ĐV và nhân dân. Chủ động và tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện NQ của Đảng nói chung, NQĐH XI Đảng bộ tỉnh nói riêng. Lãnh đạo, quán triệt, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” một cách đồng bộ, toàn diện với tinh thần ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng mạnh, liên tục trong hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm tâm thực hiện thắng lợi NQ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gắn kết chặt giữa bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng với không ngừng giáo dục, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng - xem đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của các cấp ủy, của ngành tuyên giáo, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị các cấp và mỗi CB, ĐV.   

Chủ động, kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, định hướng thông tin và định hướng nhận thức, dư luận xã hội đối với các vấn đề nhạy cảm để ổn định tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Tập trung phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, có giải pháp tích cực tháo gỡ “điễm nghẽn” trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đảm bảo mọi chủ trương của Đảng được chuyển tải đến CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động thực hiện NQĐH.

Thứ năm, cấp ủy các cấp quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm CTTG. Đội ngũ CB làm CTTG các cấp phải không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên; kiên định lập trường, quan điểm, vững vàng về bản lĩnh chính trị; trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ làm CTTG cần có dũng khí trong đấu tranh với tư tưởng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; quyết tâm xây dựng tư tưởng tích cực, tiến công, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, cầu thị, ham học hỏi, đáp ứng yêu cầu đổi mới CTTG trong nhiệm kỳ tới.

Cao Văn Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN