Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023