Triển khai ứng dụng Bluezone phòng chống dịch Covid-19

Triển khai ứng dụng Bluezone phòng chống dịch Covid-19