Công an tỉnh tập trung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18/09/2023 - 05:16

BDK - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy, Bộ Công an, thời gian qua, BCĐ 35 Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại diện Công an tỉnh tham gia họp Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời định hướng công tác tuyên truyền đến các đơn vị.

Đại diện Công an tỉnh tham gia họp Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời định hướng công tác tuyên truyền đến các đơn vị.

Củng cố thế trận an ninh nhân dân

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện NQ số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức, Đại tá Trương Tấn Tùng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho rằng: Để góp phần triển khai, thực hiện hiệu quả NQ số 35-NQ/TW, cần làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đề ra các chủ trương, biện pháp ổn định  an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động công tác nắm tình hình, tham mưu BCĐ 35 Tỉnh ủy và Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội và trên không gian mạng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực báo chí, in ấn, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, văn hóa..., chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng các lĩnh vực này để chống Đảng, Nhà nước và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tuy nhiên, theo Đại tá Trương Tấn Tùng, bên cạnh những mặt đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cấp công an trong tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn, như: Đối tượng xấu ngày càng gia tăng hoạt động chống phá với tần suất và quy mô quyết liệt hơn; âm mưu, phương thức ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi. Không gian mạng, nhất là mạng xã hội đã trở thành công cụ hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, kích động gây rối an ninh, trật tự. Nhận thức về âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu trên không gian mạng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa cao, còn lơ là mất cảnh giác; chưa tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật, giả mạo, xấu, độc trên không gian mạng. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số đơn vị, địa phương có lúc chưa đủ mạnh, chưa có nhiều bài viết chủ lực, sắc bén, huy động thành các chiến dịch “phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống trước các sự kiện quan trọng, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, nâng cao nhận thức của người dân. Tác động tiêu cực từ các thông tin trên không gian mạng đang ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó là việc sơ hở trong quản lý, định hướng hoạt động của báo chí, văn hóa, văn nghệ; thiếu chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc

Với những khó khăn đang gặp phải, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đại tá Trương Tấn Tùng cho rằng: Thời gian tới, BCĐ 35 Công an tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc NQ số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của BCĐ 35 Tỉnh ủy, Bộ Công an về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phát hiện, đấu tranh, tuyên truyền phản bác các thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh thông tin, an ninh mạng. Triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc phát tán trên không gian mạng; nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng phức tạp nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo thông tin giả mạo, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng; định hướng dư luận, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu trên không gian mạng.

“BCĐ 35 Công an tỉnh phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tham gia đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”.

(Đại tá Trương Tấn Tùng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh)

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN