Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản

27/12/2020 - 20:42

BDK - UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đề án.

Mục tiêu của đề án đến năm 2030, giảm số lượng tàu thuyền toàn tỉnh xuống còn 3.528 chiếc (tương đương cắt giảm 468 chiếc trong hiện tại). Trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ cắt giảm 302 phương tiện. Giai đoạn 2026 - 2030 cắt giảm 166 phương tiện. Đồng thời, cơ cấu lại tàu thuyền phân theo từng nhóm dưới 12m, từ 12 - 15m và 15m trở lên.

Thực hiện đề án còn nhằm quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn lợi kinh tế biển theo hướng tổ chức liên kết sản xuất cộng đồng, cùng nhau tự quản; bảo đảm cân bằng sinh thái tại các vùng biển. Tổ chức lại lực lượng đánh bắt thủy sản theo hướng tăng cường khai thác vùng lộng, vùng khơi. Hạn chế mức thấp nhất việc khai thác có tính lạm sát nguồn lợi thủy sản và chuyển sang phát triển ngành nghề khai thác có tính chọn lọc.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án 250,66 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 98,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương 118,66 tỷ đồng và huy động từ các thành phần kinh tế khác 33,7 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia và nhiều nguồn vốn khác.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN