Giồng Trôm nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

18/04/2022 - 05:53

BDK - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Giồng Trôm đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của khối huyện, thành phố năm 2021. Huyện đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai, quán triệt kịp thời, hiệu quả các nghị quyết (NQ), chương trình, kế hoạch cả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công đường giao thông nông thôn. Ảnh: Diệu Hiền

Thi công đường giao thông nông thôn. Ảnh: Diệu Hiền

19/25 chỉ tiêu đạt và vượt

Năm 2021, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu NQ Huyện uỷ theo chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các hoạt động thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, thiết thực, tạo được sự đồng thuận, thống nhất từ trong nội bộ Đảng ra quần chúng nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong năm.

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, triển khai thực hiện tốt NQ số 03 của Tỉnh ủy. Duy trì thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp huyện và ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đã có 14 chi bộ được công nhận, đạt 280% NQ. Kết nạp 90/90 đảng viên, đạt 100% NQ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đạt được nhiều kết quả, huyện đã tổ chức khen thưởng đối với 27 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu. Xét đề nghị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu. Công tác dân vận thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động. Kết quả xây dựng các mô hình Dân vận khéo các cấp đạt được những kết quả nhất định. Năm 2021, có xây dựng 131 mô hình, trong đó cấp tỉnh 17, cấp huyện 58, cấp xã 56, thực hiện đạt từ 60% số lượng mô hình đã đăng ký. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu, NQ đề ra. Năm 2021, có 19/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu NQ, có 7 chỉ tiêu vượt.

Gần dân, sát cơ sở

Công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ số 08 của Tỉnh ủy năm 2022 và chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, sát tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Ngoài ra, Huyện ủy cũng chọn những nội dung cụ thể, gắn với các chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy để đăng ký thực hiện và phân công từng cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành có liên quan tham mưu thực hiện để làm nội dung đăng ký “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; việc thực hiện phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” và sự quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi NQ của cấp ủy năm 2022 và NQ đại hội đảng bộ các cấp cũng được đặc biệt chú trọng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, phát huy dân chủ, gần dân, sát cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” được phát huy tốt và duy trì thực hiện thường xuyên, nhất là phương châm “xã nắm đến hộ gia đình” đã thật sự phát huy được hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong dân, các vấn đề nóng, vấn đề bức xúc nổi lên, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Công tác dân vận đã phát huy được hiệu quả, huy động được sức dân.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Thị Thu Phượng, huyện đang tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo đảm đầy đủ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, nhất là phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân trong thực hiện NQ. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Phục hồi tăng trưởng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ổn định tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

“Trong thời gian tới, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi NQ của cấp ủy năm 2022 và NQ đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và chủ động xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong từng thời điểm, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch thật cụ thể, có sáng tạo để gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương vào chỉ tiêu chung của NQ Huyện ủy năm 2022 để thực hiện đạt hiệu quả cao, bảo đảm thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu NQ đề ra”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN