Hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

14/05/2020 - 19:14

BDK - Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế (NNT) được thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Ngày 20-4-2020, Tổng cục Thuế có Công văn số 1563/TCT-KK về việc tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Nay Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai đến tổ chức, cá nhân NNT nội dung hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất như sau:

1. NNT thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gửi giấy đề nghị gia hạn theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30-7-2020.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều 2 của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) riêng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc và thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN theo quy định tại Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tại Điều 2 của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có các địa điểm kinh doanh hoạt động trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai hoặc nộp thuế theo thông báo của cơ quan Thuế thì hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp để lập và gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của địa điểm kinh doanh. Nếu hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thì chỉ cần gửi một (1) giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.

2. Hướng dẫn khai thông tin Giấy đề nghị gia hạn

Theo quy định tại Nghị định, giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất chỉ gửi 1 lần cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Do đó, cơ quan Thuế hướng dẫn NNT kê khai chính xác các thông tin trên giấy đề nghị gia hạn, cụ thể:

- Cơ quan Thuế: Là cơ quan Thuế quản lý trực tiếp NNT hoặc cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Mục 1.

- Chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: NNT kê đầy đủ thông tin tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên lệ của NNT;

- Chỉ tiêu [05], [06]: NNT kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế của đại lý thuế;

- Chỉ tiêu [07]: NNT phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại Nghị định, bao gồm:

a) Thuế GTGT của DN, tổ chức.

b) Thuế TNDN của DN, tổ chức.

c) Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

d) Tiền thuê đất:

- Khu đất thuế 1:………

- Khu đất thuế 2:………

NNT lưu ý liệt kê chi tiết thông tin về từng khu đất thuê thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất bao gồm: cơ quan Thuế quản lý thu, tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, địa chỉ chi tiết của khu đất.

- Chỉ tiêu [08]: NNT phải tích chọn trường hợp được gia hạn, cụ thể:

+ Mục 1. DN nhỏ và siêu nhỏ: NNT lựa chọn gia hạn theo trường hợp này phải chọn cụ thể NNT là DN nhỏ hay DN siêu nhỏ và kê khai đầy đủ thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ và quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Trong đó, năm liền kề theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP là năm 2019, nếu tại thời điểm gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế DN chưa có báo cáo tài chính năm 2019 do áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính năm 2018. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng hoặc khai thuế thu nhập DN riêng và đề nghị gia hạn theo trường hợp là DN nhỏ, DN siêu nhỏ thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của DN, tổ chức chủ quản.

+ Mục II: Theo lĩnh vực hoạt động: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3-11-2015 của Chính phủ. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ. NNT là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Trên đây là hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, NNT liên hệ đến Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ NNT; Phòng Kê khai và kế toán thuế qua điện thoại số 02753817204, 02753813584 hoặc qua Email: phongttht.btr@gdt.gov.vn để được hỗ trợ kịp thời.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN