Lực lượng vũ trang nhân dân TP. Bến Tre 75 năm trưởng thành và lớn mạnh

18/08/2020 - 19:32

BDK - Qua 75 năm xây dựng, vừa chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre) đã chứng tỏ là một bộ phận gắn bó, không thể tách rời trong cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và không thể thiếu trong chiến lược chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam.

LLVTND TP. Bến Tre xuất thân từ nhân dân, từ phong trào cách mạng của quần chúng yêu nước. Trong chiến đấu, LLVTND TP. Bến Tre đã thể hiện rõ yếu tố: “Lấy ít đánh nhiều, lấy thô sơ thắng hiện đại”. Phát huy tinh thần sáng tạo trong cách đánh địch, LLVTND TP. Bến Tre đã góp phần không nhỏ cùng với các lực lượng cách mạng khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Bến Tre lần lượt đánh bại các âm mưu, thủ đoạn, các chiến thuật, chiến lược thâm độc của 2 kẻ thù xâm lược. Đồng thời, còn ngăn chặn, bẻ gãy kịp thời mọi ý đồ phá hoại thành quả cách mạng của các thế lực thù địch trong giai đoạn đất nước được hòa bình, thống nhất.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, LLVTND TP. Bến Tre cùng với quân dân cả nước thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. Hàng ngàn người con ưu tú của quê hương lại tiếp tục lên đường, hy sinh xương máu làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, được bạn bè quốc tế ủng hộ và nể phục.

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với truyền thống quyết chiến - quyết thắng, ý chí tiến công và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, LLVTND TP. Bến Tre luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; tham gia tích cực các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đô thị, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tích cực xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”.

Trong thời gian tới, LLVTND TP. Bến Tre tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực sự là cánh tay đắc lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tô Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN