Tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể

05/10/2021 - 11:37

BDK.VN - Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2021, toàn tỉnh thực hiện xây dựng 6 hợp tác xã (HTX) kiểu mẫu, phát triển 15 HTX, 50 tổ hợp tác (THT) và nâng chất HTX hiện có. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ triển khai chậm, chỉ mới phát triển được 1 HTX và 11 THT.

Hầu hết các HTX dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đang từng bước hoạt động trở lại, ổn định sản xuất.

Hầu hết các hợp tác xã dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và đang từng bước hoạt động trở lại, ổn định sản xuất.

Trong đó, có nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước thực trạng đó, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã có chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1979/KH-UBND (ngày 23-4-2020 của UBND tỉnh) và rà soát, đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ đối với các HTX không có khả năng củng cố, phát triển; đồng thời, bổ sung xây dựng kế hoạch hỗ trợ củng cố và phát triển 4 HTX (bưởi da xanh Bến Tre, bưởi da xanh Giồng Trôm, bò Ba Tri, bò sữa Bến Tre) thời gian từ nay đến cuối năm 2021, nhằm bảo đảm đạt chỉ tiêu 6 HTX kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021.

Trong quá trình hỗ trợ các HTX trên, căn cứ hiệu quả hoạt động để xem xét, lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 167/QĐ-TTg (ngày 3-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc xây dựng kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới 15 HTX, THT theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2021, phấn đấu đạt mức chỉ tiêu cao nhất có thể; trong đó, cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, không phát triển HTX chạy theo số lượng.

Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, đánh giá, lựa chọn các HTX đủ kiều kiện, hoàn thiện danh sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 5 HTX tham gia Đề án theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, gắn với việc xây dựng và phát triển HTX mạnh cấp tỉnh để triển khai thực hiện.

Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng và phát triển mỗi địa phương có ít nhất 1 HTX hiệu quả để làm điểm nhân rộng.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cần đôn đốc các ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 81-KH/TU (ngày 30-8-2021 của Tỉnh ủy về việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012). Trong đó, cần tập trung cho các hoạt động xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; đồng thời xin chủ trương kết thúc hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh (được thành lập theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 7-7-2018 của HĐND tỉnh) và triển khai xây dựng Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN