Thông báo về lệ phí môn bài năm 2019

10/01/2019 - 22:17

Lệ phí môn bài (LPMB) năm 2019 được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LPMB.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp (DN) trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2019 thì nộp mức LPMB năm 2019; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số DN trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019 thì nộp 50% mức LPMB cả năm 2019.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai LPMB thì phải nộp mức LPMB năm 2019, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm 2019 hay 6 tháng cuối năm 2019.

* Mức thu LPMB đối với DN, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/ năm.

- Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/ năm.

- Đối với các chi nhánh; văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.

Mức thu LPMB đối với tổ chức quy định trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi các tổ chức này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu LPMB là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính LPMB (vốn năm 2018).

* Mức thu LPMB đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm thì mức thu là 1 triệu đồng/năm.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm mức thu là 500 ngàn đồng/năm.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức thu là 300 ngàn đồng/năm.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu LPMB là doanh thu của năm trước liền kề năm tính LPMB (doanh thu năm 2018).

* Trường hợp được miễn LPMB

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của DN tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

* DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn LPMB trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu (theo Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Trước khi thành lập DN, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Khai LPMB:

Khai LPMB một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai LPMB trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Hồ sơ khai LPMB là tờ khai theo mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Nộp hồ sơ khai LPMB:

- Người nộp LPMB, nộp hồ sơ khai LPMB cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp LPMB có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì nộp hồ sơ khai LPMB của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

Trường hợp người nộp LPMB có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh, nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc nộp hồ sơ khai LPMB của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

- Người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh đã nộp hồ sơ khai thuế Môn bài năm 2018 nhưng không có những thay đổi về vốn điều lệ, vốn đầu tư, doanh thu… thì không phải nộp hồ sơ khai LPMB năm 2019.

Nộp tiền LPMB:

LPMB phải nộp 100% vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền LPMB năm 2019 chậm nhất là ngày 30-1-2019.

Trường hợp người nộp LPMB mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh thì thời hạn nộp tiền LPMB chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai LPMB.

Cục Thuế tỉnh thông báo đến tổ chức, cá nhân người nộp thuế trong tỉnh biết để thực hiện nộp LPMB năm 2019.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết
Từ khóa lệ phí môn bài

BÌNH LUẬN