Từ Đồng khởi 1960 đến Đồng khởi mới hôm nay

17/01/2022 - 19:48

BDK.VN - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre phát huy tinh thần Đồng khởi bằng ý chí tự lực, tự cường, đã huy động và tập hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và sự đồng hành của các tỉnh bạn, Bến Tre đã không ngừng phát triển. Tinh thần và giá trị Đồng khởi năm 1960 được phát huy mạnh mẽ thông qua cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho các doanh nghiệp ký kết hợp tác. Ảnh: Hữu Hiệp

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho các doanh nghiệp ký kết hợp tác. Ảnh: Hữu Hiệp

Đưa tinh thần Đồng khởi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong cuộc “Đồng khởi mới”, ngày 5-12-1997, lần đầu tiên Tỉnh ủy khóa VI ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử năm 2000, phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu. Nghị quyết nêu: “…Phát huy truyền thống văn hóa mang tính đặc thù Bến Tre tạo thành nguồn lực mới, đồng thời với phát huy sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân làm cuộc “Đồng khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phát động mạnh mẽ phong trào “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trọng tâm là tập trung nguồn lực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc…”.

Để tiếp tục đưa cuộc “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu, rộng và mạnh hơn, trên cơ sở nền tảng của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 1997 - 2014, ngày 7-1-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào "Đồng khởi mới" nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi với tinh thần “phát động rộng mạnh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phương châm của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” là đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; thực hiện 3 khâu đột phá: đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại trong năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với phương châm “Hai chân - Ba mũi.

Cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch bám sát theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế tại địa phương; các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp đề ra cụ thể, rõ ràng cho từng giai đoạn; xác định nội dung thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” là những vấn đề trọng tâm, thiết thực mang tính sáng tạo và đột phá trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đánh giá về kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã từng nhận định: Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, quyết liệt, chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Qua đó góp phần đảm bảo việc thực hiện chỉ thị đạt hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong triển khai thực hiện, Huyện ủy Ba Tri nói riêng và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện ủy Ba Tri xác định nội dung phương châm “Hai chân” tập trung thực hiện là: Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm “Ba mũi”: Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần đổi mới bộ mặt đô thị và nông thôn. Thứ hai, ưu tiên mời gọi đầu tư đế phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thứ ba, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Tri đáp ứng yêu cầu phát triển kỉnh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bến Tre cũng đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ThU, ngày 26-2-2021 về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Thành phố đề ra, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030. “Hai chân” bao gồm: Thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. “Ba mũi” tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tuổi trẻ tỉnh nhà triển khai cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” cũng có những hành động cụ thể, xây dựng các mô hình thiết thực và từ đó nhân rộng trong tổ chức đoàn. Để thực hiện đạt kết quả, một trong những yếu tố quan trọng đó là tập thể của đơn vị, địa phương phải đoàn kết quyết tâm thực hiện đạt được nội dung đề ra; rèn luyện tư duy sáng tạo để có thể thích ứng được tất cả hoàn cảnh, nhất là trong hội nhập quốc tế; cần có sự linh hoạt, uyển chuyển trong quá trình thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao.

62 năm qua, tinh thần Đồng khởi 1960 vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng và phát triển quê hương xứ Dừa. Mỗi năm kỷ niệm ngày 17-1 là dịp để người con Bến Tre lại càng thêm tự hào, từ đó tiếp tục phát huy tinh thần và giá trị Đồng khởi vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN