Xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

21/07/2021 - 06:02

BDK - Quan điểm nhất quán của Đảng ta thể hiện trong Cương lĩnh chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Đảng đều xác định “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển”. Để làm rõ vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng con người đối với sự phát triển tỉnh nhà, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xung quanh chủ đề “Xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”.

Hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức. Ảnh: A. Nguyệt

Hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức. Ảnh: A. Nguyệt

* Đồng chí cho biết tầm quan trọng của việc xây dựng con người Bến Tre đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới?

- Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, Đảng bộ Bến Tre luôn quan tâm xây dựng con người Bến Tre nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển tỉnh trong mọi giai đoạn. Trong thực tiễn hơn 20 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa (VH) Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển VH, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống VH và phát triển toàn diện con người Bến Tre, đã đạt được những kết quả quan trọng. Về cơ bản đã định hình được hệ giá trị của con người Bến Tre, đó là yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tự tin, có khát vọng vươn lên.

Tuy vậy, về mặt VH, đạo đức cũng còn tồn tại những biểu hiện cần quan tâm như: một bộ phận, nhất là thế hệ trẻ tự mãn, thiếu ý chí vượt khó vươn lên trong xây dựng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương; ý thức chấp hành pháp luật kém, tham gia vào các tệ nạn xã hội, thờ ơ, vô cảm… ảnh hưởng đến nền đạo đức xã hội. Biểu hiện trên tuy không phải là phổ biến nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc xây dựng con người Bến Tre và sự phát triển bền vững của tỉnh, bởi con người là trung tâm, là động lực, là chủ thể của sự phát triển xã hội. Vì vậy, xây dựng con người Bến Tre có vị trí đặc biệt quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

* Để đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh trong giai đoạn mới thì hệ giá trị cần tập trung trong xây dựng con người Bến Tre cụ thể là gì?

- Trong xây dựng mục tiêu phát triển nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có sự đột phá về tư duy mang tầm chiến lược, không chỉ đến năm 2025 mà tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể là mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bến Tre thuộc nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 thuộc nhóm khá của cả nước.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, ngoài việc huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển thì vấn đề được Tỉnh ủy đặt ra có tính quyết định, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, đó là xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện. Đây cũng là sự nhạy bén trong tiếp cận quan điểm Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát triển con người Việt Nam.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng con người và nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để VH trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển, tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung trâm, là mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước”.

Tiếp thu định hướng trên, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nêu rõ quan điểm và mục tiêu là: “Khơi dậy tinh thần Đồng khởi, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Bến Tre trong phát triển kinh tế, phát huy các giá trị truyền thống VH, con người Bến Tre để sánh vai với các địa phương trong cả nước”.

Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”. Với quan điểm: Con người là trung tâm của mọi sự phát triển; xây dựng con người Bến Tre phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; phát huy tiềm năng, sức mạnh con người Bến Tre nhằm đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập; phát triển toàn diện con người Bến Tre phải gắn với 3 môi trường VH: gia đình, nhà trường, xã hội; là mục tiêu quan trọng trong định hướng phát triển tỉnh giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là một trong 3 trụ cột (chính trị, kinh tế, VH con người).

Về mục tiêu, nghị quyết xác định: Phát triển hệ giá trị với 10 giá trị cốt lõi xây dựng con người Bến Tre, gồm: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, bản lĩnh, tự cường, tự trọng, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo. Đây là 10 hệ giá trị cần tập trung xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững tỉnh trong giai đoạn mới.

* Để xây dựng 10 hệ giá trị trên, cần tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

- Nhiệm vụ xây dựng con người là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Do đó, trước hết phải quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết cho toàn hệ thống chính trị và cho mỗi người dân. Chú trọng thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào về truyền thống quê hương, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chú trọng giáo dục, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và trách nhiệm xây dựng quê hương. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển. Chú trọng biểu dương, lan tỏa lối sống VH, phê phán cái ác, cái xấu trong xã hội.

Chú trọng xây dựng môi trường VH gia đình, nhà trường, xã hội. Mỗi cơ quan, đơn vị phải là môi trường VH lành mạnh, góp phần rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân và nghĩa vụ công dân. Gia đình phải là nơi lưu giữ truyền thống VH tốt đẹp, là nơi nuôi dưỡng, giáo dục hình thành nhân cách con người; xây dựng lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Trường học phải thật sự là trung tâm VH đặc biệt giáo dục con người về lý tưởng sống, phẩm chất, nhân cách; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ - làm tốt chức năng dạy chữ, dạy nghề và dạy làm người. Tập trung mọi giải pháp xây dựng môi trường xã hội thật sự lành mạnh: chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH; các danh hiệu ấp, khu phố VH, gia đình VH...

Xây dựng VH chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng VH phục vụ, cán bộ, đảng viên lấy nhân dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, VH chính trị cao nhất là VH phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đặc biệt là, xây dựng VH ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần tăng cường các nguồn lực đầu tư cho các hoạt động VH, văn nghệ, xây dựng các thiết chế VH; tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển VH, con người.

* Xin cảm ơn Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người Bến Tre, cần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động, giáo dục nhân dân theo hệ giá trị xây dựng con người Bến Tre; vận động nhân dân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung phù hợp từng đối tượng”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

Thiên An (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN