Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

11/04/2019 - 19:52

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28-4-2016 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, Cục Thuế tỉnh đăng tải một số điều Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa để tổ chức và cá nhân DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh biết và thực hiện.

I. Hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Điều 15. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập DN

1. Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành DN được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí:

a) Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập DN.

b) Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Hồ sơ để DN nhỏ và vừa được hưởng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

c) Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn miễn phí:

a) Chủ hộ kinh doanh gửi 1 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này tại đơn vị đầu mối được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao tư vấn, hướng dẫn.

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 16. Hỗ trợ đăng ký DN, công bố thông tin DN

DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này được miễn lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

Điều 17. Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

1. DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại giấy phép trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

Trường hợp DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh vẫn sản xuất, kinh doanh ngành nghề kinh doanh, có điều kiện mà thay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu.

Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài

DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Điều 19. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

1. DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này.

II. Hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 20. Phương thức lựa chọn DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa

DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa khi đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa được lựa chọn tham gia Đề án theo một trong các phương thức:

1. Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức bao gồm:

a) Các khu làm việc chung quy định tại Điều 12 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

b) Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển DN; tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 DN khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

c) Các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

2. Được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo.

3. Được cấp giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.

4. Được cấp giấy chứng nhận DN khoa học công nghệ, giấy chứng nhận DN công nghệ cao.

5. Được lựa chọn trực tiếp bởi hội đồng.

Hội đồng do cơ quan chủ trì Đề án thành lập và hoạt động đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng và cơ chế làm việc của Hội đồng do cơ quan chủ trì đề án quyết định.

b) Có tối thiểu 50% thành viên tham gia hội đồng là đại diện từ các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và quốc tế, hiệp hội liên quan và các cá nhân khác.

c) Các thành viên của hội đồng từ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm.

d) Hội đồng hoạt động liên tục trong toàn bộ thời gian của đề án và tự giải thể sau khi kết thúc đề án.

(còn tiếp)

Cục Thuế tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích