Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy

05/08/2022 - 05:45

BDK - Nhân sự để bầu cử chi ủy phải bảo đảm tiêu chuẩn theo khoản 1 điều 12 của Điều lệ Đảng “Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên (ĐV), được quần chúng tín nhiệm. Bí thư (BT), phó bí thư (PBT) chi bộ (CB) phải thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, uy tín, có đủ năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, ĐV và nhân dân tín nhiệm. Có cơ cấu và số lượng hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, độ tuổi hợp lý, phấn đấu trong chi ủy có nữ, chú ý phát hiện những nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, có triển vọng phát triển, quan tâm đối với cán bộ nữ, trẻ. Nhân sự giới thiệu ứng cử vào chi ủy khóa mới phải theo hướng phân công các nhiệm vụ”.

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh trao giấy khen cho các chi bộ trực thuộc. Ảnh: Thu Huyền

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh trao giấy khen cho các chi bộ trực thuộc. Ảnh: Thu Huyền

Chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy

Đối với CB ấp, khu phố có chi ủy thì hướng phân công các chức danh như: BT phụ trách chung; PBT kiêm trưởng ấp, khu phố; chi ủy viên kiêm trưởng ban công tác Mặt trận.

Đối với CB ấp, khu phố thực hiện mô hình BT đồng thời là trưởng ấp, khu phố thì hướng bố trí BT đồng thời là trưởng ấp, khu phố; PBT - trưởng ban công tác Mặt trận; chi ủy viên - ấp đội trưởng hoặc công an viên phụ trách ấp.

Đối với CB ấp, khu phố thực hiện BTCB kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, thì hướng bố trí BTCB kiêm trưởng ban công tác Mặt trận; PBT - trưởng ấp, khu phố; chi ủy viên - ấp đội trưởng hoặc công an viên phụ trách ấp.

Đối với CB ấp, khu phố thực hiện cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm BTCB thì hướng phân công BT phụ trách chung; PBT - trưởng ấp, khu phố; chi ủy viên - trưởng ban công tác Mặt trận. CB có đông ĐV, chi ủy có số lượng từ 5 - 7 đồng chí thì hướng cơ cấu các chức danh trưởng các đoàn thể. Lưu ý, đối với chức danh ấp đội trưởng hoặc công an viên chưa là ĐV hoặc là ĐV dự bị thì hướng bố trí chi ủy khóa mới do cấp ủy cấp trên quyết định.

Đối với CB quân sự, công an xã, phường, thị trấn thì hướng phân công: đồng chí BT đảng ủy xã - BTCB quân sự; đồng chí PBT đảng ủy, chủ tịch UBND tham dự sinh hoạt CB và phụ trách CB công an. Những nơi thực hiện mô hình BT đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã thì đồng chí BT đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp làm BTCB quân sự và phụ trách CB công an hoặc phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã phụ trách CB công an.

Đối với CB trực thuộc đảng ủy cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, quân đội, công an, CB các trường THCS, tiểu học, mẫu giáo, trạm y tế, hợp tác xã... thì hướng phân công thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm BTCB; đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm PBT; chi ủy viên là các đồng chí am hiểu công tác xây dựng Đảng, có uy tín cao, tâm huyết với công việc và có khả năng duy trì thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng của CB (trường hợp đặc biệt do thường trực cấp ủy cấp huyện và tương đương quyết định theo hướng phân công một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm BTCB).

Đối với CB trong doanh nghiệp (DN) nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì hướng phân công ĐV giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là BT cấp ủy, CB. Cơ cấu cấp ủy gồm ĐV là lãnh đạo, quản lý DN, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành viên và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với các CB trong DN do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống thì hướng phân công ĐV giữ chức vụ cao nhất trong số các ĐV tại DN (như: chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc chức danh lãnh đạo, quản lý khác) làm BTCB. Cơ cấu cấp ủy gồm ĐV là lãnh đạo, quản lý DN, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành viên và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, CB trực thuộc đảng bộ bộ phận, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập... hướng phân công ĐV là người quản lý DN, đơn vị và trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội trong DN, đơn vị tham gia cấp ủy hoặc tùy tình hình thực tế mà phân công các chức danh trong chi ủy cho phù hợp, nhưng phải có sự đồng ý của cấp ủy cơ sở.

Về số lượng chi ủy, căn cứ Điều 24 (khoản 4), việc bầu chi ủy, BT, PBTCB (kể cả CB cơ sở), điểm 22.1 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng: “CB có 9 ĐV chính thức trở lên bầu chi ủy; CB đông ĐV bầu không quá 7 chi ủy viên. CB trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu BT, bầu 1 PBT trong số chi ủy viên. CB có dưới 9 ĐV chính thức bầu BT, nếu cần bầu 1 PBT. “Ban Tổ chức Tỉnh ủy định hướng như sau: CB có từ 3 - 5 ĐV chính thức, bầu BT; CB có từ 6 - 8 ĐV chính thức, bầu BT, PBT; CB có từ 9 ĐV chính thức trở lên, bầu chi ủy từ 3 - 5 đồng chí. CB có từ 30 ĐV chính thức trở lên bầu chi ủy nhưng không quá 7 chi ủy viên. Chi ủy đương nhiệm chuẩn bị danh sách nhân sự dự kiến tham gia chi ủy khóa mới có số lượng nhiều hơn so với số lượng cần bầu ít nhất 15%.

Chọn chi bộ làm điểm đại hội

Bầu cử chi ủy, BT, PBT, số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử chi ủy  khóa mới vận dụng Điều 16 Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI): “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy... phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (ĐH) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó, cấp ủy triệu tập ĐH (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy... có số dư từ 10%  - 15%”; “Trường hợp bầu lấy số lượng từ 3 người trở lên thì danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu”. ĐHCB trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu BT,  PBT trong số chi ủy viên; nơi không có chi ủy thì CB trực tiếp bầu BT, PBTCB. CB có đông ĐV cũng bầu không quá 7 chi ủy viên. Danh sách bầu BT, PBT có số dư hay không có số dư do ĐH quyết định. Danh sách bầu ban chi ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do ĐH quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu.

Thời gian tổ chức ĐH không quá 1 ngày. ĐH tiến hành trong tháng 10 và kết thúc trong tháng 12-2022. CB được chọn làm điểm ĐH trong tháng 10-2022. Các CB ấp, khu phố thực hiện mô hình BT đồng thời là trưởng ấp, khu phố tiến hành ĐH sau khi có kết quả bầu cử trưởng ấp, khu phố và kết thúc ĐH trong tháng 3-2023. Riêng thời gian ĐH CB trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện theo hướng dẫn ngành dọc cấp trên.

Hữu Hiệp (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN