Kết quả Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

15/09/2023 - 10:58

BDK.VN - Ngày 14-9-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 15. Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

1. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Để tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu:

(1) Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy: Tiếp tục thực hiện Công văn số 3659-CV/TU, ngày 23-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở. Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo việc chấn chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ. Thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối công khai kết quả sau các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; lưu trữ hồ sơ theo quy định.

(2) Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; rà soát điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, hồ sơ các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cho phù hợp; lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chủ động tham mưu kiện toàn, củng cố bộ máy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công khai kết quả sau các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định. Hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở lãnh đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời phát hiện, nhân rộng, đề xuất biểu dương những điển hình công tác kiểm tra, giám sát.

2. Xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 16 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy hầu hết các đồng chí này thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định, có một đồng chí kê khai chưa đầy đủ, phê bình rút kinh nghiệm, khắc phục.

UBKT Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN