Phát triển bảo hiểm y tế tại các xã bãi ngang

22/10/2020 - 19:09

BDK - Đề án “Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tại các xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh Bến Tre” vừa được UBND tỉnh phê duyệt và đồng ý triển khai thực hiện.

Nội dung chính của đề án là thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo duy trì và phát triển bền vững số người tham gia BHYT tại các xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp chính của đề án gồm: giải pháp về chính trị, giải pháp kinh tế, giải pháp truyền thông. Cụ thể, giải pháp về chính trị nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách BHYT.

 Giải pháp kinh tế đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước mua BHYT cho các đối tượng, như: chính sách, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ y tế, tranh thủ vận động tài trợ, hỗ trợ tham gia BHYT từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân…

Giải pháp truyền thông là giải pháp cơ bản và có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển bền vững số người tham gia. Thông qua giải pháp truyền thông để nâng cao hiểu biết, lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT, tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Mục đích giải pháp truyền thông không chỉ hướng đến người dân mà còn hướng đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm quán triệt sâu sắc ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, thí điểm tại xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại. Giai đoạn 2, nhân rộng đề án trên địa bàn toàn tỉnh. BHXH tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện đề án. Qua việc triển khai thực hiện sẽ góp phần đảm bảo tỷ lệ dân số tham gia BHYT tại các xã bãi ngang cũng như của cả tỉnh.

Tiến Huấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN