Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Tình hình, kết quả hoạt động tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2024

24/04/2024 - 05:37

BDK - Ngày 23-4-2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TN, TC) tỉnh tổ chức cuộc họp Thường trực BCĐ lệ kỳ để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động BCĐ tháng 4-2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2024 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Út

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Út

Kết quả đạt được

Trong tháng qua, BCĐ, Cơ quan Thường trực của BCĐ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2024 của BCĐ đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận chỉ đạo của BCĐ Trung ương, BTV Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống TN, TC, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc TN, TC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống TN, TC; tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống TN, TC, gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, không TN, TC trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân theo Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5-12-2023 của BTV Tỉnh ủy “Về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Phát huy vai trò GS và phản biện của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng TN, TC.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tập trung thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng ngừa TN, TC theo Kế hoạch phòng, chống TN, TC năm 2024 của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả kiến nghị của đoàn KT, GS, đôn đốc công tác phòng, chống TN, TC năm 2022 của BCĐ Trung ương; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục hạn chế sau đánh giá công tác phòng, chống TN cấp tỉnh theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

Công tác KT, GS, thanh tra tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy báo cáo, tham mưu BTV Tỉnh ủy báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty AIC thực hiện; ban hành quyết định, kế hoạch KT, GS đối với 5 tổ chức đảng và 2 đảng viên theo Chương trình KT, GS năm 2024 của UBKT Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 18 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Thanh tra tỉnh đã kết thúc 2 đoàn thanh tra, đang thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre; tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập đối với 56 cá nhân thuộc 8 đơn vị theo kế hoạch.

BCĐ triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình KT, GS năm 2024; đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc TN, TC; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ thành lập tổ công tác nắm tình hình một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống TN, TC và nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án TN, TC chậm tiến độ, nhất là các vụ án, vụ việc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Tiếp nhận, xử lý 3/3 cuộc gọi qua đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý 6/6 đơn thư gửi đến BCĐ.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2024 và thời gian tới

Để công tác phòng, chống TN, TC tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đạt kết quả tốt hơn, BCĐ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong tháng 5-2024 và thời gian tới như sau:

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống TN, TC; tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng BCĐ phòng, chống TN, TC Trung ương, gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, không TN, TC trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng phòng, chống TN, TC chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tại địa phương. Đẩy mạnh hoạt động GS của HĐND các cấp; phát huy vai trò GS và phản biện của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhân dân trong phòng, chống TN, TC.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình công tác và Chương trình KT, GS năm 2024 của BCĐ; trong đó, tập trung vào công tác theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, KT, GS công tác phòng, chống TN, TC tại các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, quản lý, phụ trách; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị, chỉ đạo sau KT, GS năm 2023 của BCĐ; chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý hiệu quả tình trạng TN vặt, nhất là ở cơ sở.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Kết luận chỉ đạo của BCĐ Trung ương và của BTV Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh, gắn với tổ chức thực hiện đồng bộ, có kết quả Kế hoạch phòng, chống TN, TC năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị.

Tăng cường hơn nữa công tác KT, GS, thanh tra, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh TN, TC, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh công tác KT, GS nội bộ. Tăng cường GS, kiểm soát có hiệu quả thực hiện quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm soát quyền lực phòng, chống TN, TC trong công tác cán bộ, hoạt động KT, GS, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hoạt động khác có liên quan. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm quy định, cơ chế về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm TN, TC; chú trọng công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc TN, TC mới.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xem xét xử lý về mặt Đảng (nếu có) đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, thiếu sót theo 4 kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm túc kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả với BTV Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

BCĐ ban hành Quyết định thành lập đoàn KT, kế hoạch KT và tiến hành tổ chức KT việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước niên độ ngân sách 2021.

Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ tham mưu BTV Tỉnh ủy văn bản cụ thể hóa thực hiện Kết luận của BCĐ Trung ương về phòng, chống TN, TC tại Phiên họp thứ 25 của BCĐ Trung ương. Chủ trì, phối hợp tham mưu BCĐ theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả Chương trình công tác và Chương trình KT, GS năm 2024; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Thường trực BCĐ lệ kỳ tháng 5-2024. Tiến hành nắm tình hình một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống TN, TC và nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án TN, TC chậm tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục theo dõi sát tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc TN, TC diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng, các đơn, thư gửi đến BCĐ…

Trong thời gian tới, BCĐ tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận, xử lý 6 vụ việc (quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án); khẩn trương chỉ đạo việc chuyển hồ sơ 1 vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết chung; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với 2 vụ án TN, TC thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Lê Thanh Vân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Phó trưởng ban Thường trực

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN