TP. Bến Tre tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

30/01/2023 - 05:30

BDK - Những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh các hoạt động tán phát tài liệu phản động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng vào địa bàn TP. Bến Tre. Tình trạng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự (ANTT) vẫn còn xảy ra. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, phức tạp. Đáng chú ý là tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cố ý gây thương tích có xu hướng gia tăng; tệ nạn xã hội phát sinh, biến tướng và có chiều hướng phát triển về vùng ven... Từ đó gây khó khăn cho thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các cá nhân triêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các cá nhân triêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Để đảm bảo tốt cơ chế, phương thức Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với công tác bảo vệ ANQG, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, giữ vai trò nòng cốt trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với công tác bảo vệ ANQG tại địa phương. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến ANTT. Thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bí mật Nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả các hoạt động móc nối, lôi kéo của các đối tượng phản động.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng từ thành phố đến xã, phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới tư duy chiến lược bảo vệ ANQG trong tình hình mới, nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU. Kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ ANQG đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng, quy định của Hiến pháp, pháp luật về ANQG. Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên, nhóm tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đã đăng tải hơn 265 bài trên trang Fanpage Công an thành phố về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quy định của địa phương, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với các vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, không để các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho các cấp ủy, chính quyền được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; vị trí, tầm quan trọng của đường lối quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đã phát trên 1.480 tin trong chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”; phối hợp với Báo Đồng Khởi đưa 84 tin, bài, phóng sự, hình ảnh về nền quốc phòng - an ninh, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến xã, phường trong công tác bảo vệ ANQG. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa, xử lý có hiệu quả, triệt để, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, không để xảy ra phá rối ANTT, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bảo vệ an ninh, an toàn trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ ANTT đủ về số lượng, đảm bảo bản lĩnh, chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN