Ba Tri tập trung sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị

31/08/2020 - 07:03

BDK - Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đạt được kết quả quan trọng. Qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bộ phận một cửa UBND xã An Thủy (Ba Tri) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Trà Dũng

Bộ phận một cửa UBND xã An Thủy (Ba Tri) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Trà Dũng

Tinh gọn tổ chức bộ máy

Ngay từ khi tiếp nhận các văn bản kết luận và nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy: Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, Kết luận số 64 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy có kế hoạch tổ chức triển khai rộng khắp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sáp nhập, hợp nhất 3 đơn vị (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế; hợp nhất Trung tâm Dạy nghề vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên); sáp nhập 2 xã (Phước Tuy và Phú Ngãi thành xã Phước Ngãi); thực hiện 33 mô hình kiêm nhiệm (5 chức danh), trong đó huyện đã thực hiện mô hình kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND ở 18/23 đơn vị, 1 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; sắp xếp giảm 44 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 34 người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố...

Với cách làm thận trọng, từng bước, chắc chắn nên việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sắp xếp, tổ chức lại cơ bản không làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; không gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến tháng 6-2020, huyện đã tinh giản 60 cán bộ, công chức (trong đó cấp huyện 22; cấp xã, thị trấn 38), đạt tỷ lệ 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao là 10%.

Phát huy kết quả đạt được

Qua thực hiện, bước đầu tạo được hiệu quả trong công tác điều hành và quản lý. Các cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở địa phương. Tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri La Thành Chiến, thời gian tới, tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Chương trình hành động số 28, số 29 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy, gắn với xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế từng cơ quan, đơn vị, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện mô hình kiêm nhiệm và nhân rộng mô hình kiêm nhiệm đã thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy. Kế đến là tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo. Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tập trung củng cố và nâng chất đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, nhất là đối với cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, trong đó sẽ xem xét trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm làm tốt công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị mà mình là người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, nhận xét, đánh giá, góp ý đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN