Thu tiền điện quá giá, có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng

Thu tiền điện quá giá, có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng