Xây dựng con người, môi trường văn hóa bằng việc làm cụ thể, thiết thực

09/11/2016 - 06:16
Từ trái sang: Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị. Ảnh: T.Quốc

Ngày 8-11-2016, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 33/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Tham dự ở điểm cầu chính còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành tỉnh.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Qua triển khai, quán triệt Nghị quyết số 33, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn việc xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua 2 năm thực hiện, Nghị quyết đã góp phần xây dựng con người phát triển bền vững, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong xây dựng môi trường văn hóa, tỉnh đã tập trung các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, phục vụ tốt nhu cầu giải trí, giáo dục truyền thống cho nhân dân. Việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được chú trọng (tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa); việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai và dần có hiệu quả.

Tiết mục văn nghệ tại triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2015. Ảnh: S. Lý

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục và rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Công tác gia đình tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Tỉnh ủy đã chỉ đạo tập trung triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; ban hành Công văn số 1954/2014 về tăng cường lãnh đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình...

 Đối với việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nhiều địa phương, đơn vị kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm xây dựng các phong trào hành động cách mạng, từ đó đã giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, giảm phiền hà cho nhân dân. Toàn tỉnh đã thực hiện việc nâng cao chất lượng và hoạt động văn hóa bằng các nội dung cụ thể: xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, quảng bá, giao lưu hợp tác văn hóa; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa...

Các đại biểu ở các đơn vị đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay ở các lĩnh vực, đặc biệt là những giá trị văn hóa ở một số gia đình đang có dấu hiệu sa sút. Tình trạng một bộ phận giới trẻ có xu hướng chạy theo văn hóa ngoại thiếu chọn lọc, không phù hợp với văn hóa truyền thống; tình trạng bạo lực học đường vẫn còn đáng lo ngại; nhiều phong trào tại một số nơi chưa nhận được sự nhiệt tình tham gia của các tầng lớp nhân dân; ý thức của một số người dân chưa cao trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Tập trung nhiều giải pháp

Hội nghị đã tập trung những giải pháp nhằm phát huy giá trị truyền thống xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống thông qua nhiều hình thức; quan tâm quản lý tốt môi trường văn hóa trong gia đình, trường học, cơ quan; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bổ sung chặt chẽ những thiết chế văn hóa để người dân thực hiện. Chú trọng xây dựng con người gắn với văn hóa khởi nghiệp, không cam chịu đói nghèo, tạo niềm tin, khát vọng làm giàu chính đáng; tính gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, người lớn trong gia đình cần được chú trọng. Các địa phương quan tâm nhiều hơn đến công tác gia đình; củng cố sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, lồng ghép tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống, ứng xử văn minh; tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Việc quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa là nâng cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi ngành, đơn vị, địa phương trước những hiện tượng, vấn đề văn hóa lệch chuẩn trong con người, cơ quan, đơn vị địa phương mình thì sẽ phải làm gì, cần làm gì để chỉnh sửa, làm cho khía cạnh ấy, việc ấy được thay đổi văn hóa hơn. Trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của từng đoàn thể phải tự vấn cần làm gì để tác động cho các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 33 của Trung ương, Chỉ thị số 11/2016 của Tỉnh ủy. Làm sao việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cụ thể là văn hóa và con người Bến Tre đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững theo đúng tinh thần nghị quyết.

Trong lĩnh vực văn hóa chính trị, cần đề cao tính dân chủ, đoàn kết nội bộ; người đứng đầu không được độc đoán, lạm quyền, các vấn đề phải được đưa ra tập thể bàn bạc, lắng nghe các ý kiến để đưa ra quyết định mang tính thống nhất. Một tập thể có dân chủ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương thì mới là một tập thể có văn hóa. Trong văn hóa cá nhân, tự ti, tự ái là cái dở, còn lòng tự trọng, tự tôn thì rất tốt, rất cần nhưng nếu cá nhân ấy tự tôn quá mức đến ngưỡng tự cao, tự mãn thì trở thành nguy hiểm của xã hội và vượt ra ngoài chuẩn văn hóa xã hội sẽ không công nhận.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, giới trẻ, vun bồi, xây dựng con người văn hóa. Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, từng đơn vị sẽ cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết, có lộ trình, kế hoạch công việc cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện, khâu nào dễ làm trước, khó làm sau, làm đúng chức năng và có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, các cấp, nhất là đề cao sự quyết liệt, tiến công để đạt hiệu quả trong thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN