Chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

23/11/2022 - 05:47

BDK - Theo Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3-3-2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tổ chức đại hội (ĐH) công đoàn (CĐ) các cấp tiến tới ĐH XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Công văn số 1871-CV/TU ngày 24-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ĐH CĐ các cấp tỉnh Bến Tre tiến tới ĐH XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh xung quanh nội dung trên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hữu Hiệp

* Ông cho biết mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của ĐH lần này?

- ĐH CĐ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên CĐ và của các tổ chức CĐ trong toàn tỉnh, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. ĐH CĐ các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐH CĐ nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên, cấp ủy cùng cấp vào nghị quyết ĐH CĐ các cấp. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành CĐ khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH đề ra. ĐH CĐ các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

* Những trọng tâm ĐH lần này đặt ra là gì?

- ĐH sẽ tập trung thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết CĐ nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và CĐ cấp trên vào nghị quyết ĐH CĐ cấp mình. Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH CĐ cấp trên trực tiếp. Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam. Bầu Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự ĐH CĐ cấp trên. Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động CĐ.

Trong đó, báo cáo trình ĐH phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết ĐH CĐ; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá… từ đó làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy đảng; nghị quyết ĐH CĐ cấp trên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình ĐH. Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ trong tình hình mới.

* Việc tổ chức ĐH sẽ thực hiện vào thời gian nào trong năm 2023 và cách thức tiến hành?

- ĐH CĐ các cấp và ĐH XI CĐ tỉnh được tiến hành trong năm 2023. Cụ thể, đối với ĐH CĐ cấp cơ sở được tổ chức từ ngày 3-1-2023 và hoàn hành trước ngày 30-4-2023 (ĐH điểm cấp tỉnh hoàn thành trước 10-1-2023). Thời gian ĐH cấp cơ sở không quá 2 buổi. Chọn 1 CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Viên chức (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) ĐH điểm cấp cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 1 CĐ cơ sở trực thuộc CĐ các khu công nghiệp (Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre) ĐH điểm cấp cơ sở khối sản xuất, kinh doanh của tỉnh. Sau đó, mỗi đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở chọn ít nhất 1 đơn vị làm điểm. ĐH CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức từ tháng 1-6-2023 và hoàn thành trước 31-7-2023. Thời gian ĐH cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 3 buổi. Chọn LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức ĐH điểm cấp trên trực tiếp cơ sở (tổ chức trước ngày 11-6-2023).

Đối với ĐH CĐ tỉnh lần thứ XI, thời gian tổ chức 2 ngày (dự kiến trong tháng 10-2023). Quá trình chuẩn bị ĐH, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐ các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng và CĐ cấp trên trực tiếp; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn. Đồng thời, đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên, đại biểu tại ĐH CĐ các cấp.

* Trước, trong và sau ĐH CĐ các cấp, LĐLĐ tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các hoạt động gì để chào mừng?

- LĐLĐ tỉnh chủ trương và yêu cầu các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có kế hoạch đăng ký ít nhất 1 phần việc hoặc 1 công trình, sản phẩm thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện kế hoạch “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2023 - 2025 để chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động là hộ nghèo, cận nghèo; đoàn viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo để từng bước vượt qua khó khăn. Tiếp tục phát động thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo nhằm góp phần phục hồi kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả kế hoạch phát động trồng cây xanh của LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động và triển khai rộng rãi để các cấp CĐ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia như: Đăng ký với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện từ 1 - 2 công trình dân vận khéo cấp tỉnh; liên hoan văn nghệ trong công nhân, viên chức, lao động, sau đó sẽ chọn những tiết mục tiêu biểu công diễn chào mừng thành công ĐH; tổ chức cuộc thi sáng tác logo ĐH XI CĐ tỉnh; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kết quả hoạt động CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổ chức các hoạt động phù hợp khác như: văn hóa, thể thao, các cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Các hoạt động sẽ được triển khai phù hợp với thời gian ĐH CĐ các cấp.

Với yêu cầu khẩn trương, LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cấp ủy để xây dựng kế hoạch ĐH của cấp mình; hướng dẫn tổ chức ĐH CĐ cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian và đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

* Xin cảm ơn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh!

Huyền Thu (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN