Quốc hội nghe báo cáo về các dự án Luật

05/06/2009 - 15:29

Sáng nay (5/6), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo về Dự án Luật dân quân tự vệ, Dự án Luật viễn thông và Dự án Luật tần số vô tuyến điện.

Pháp lệnh về Dân quân tự vệ đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 1996. Sau 12 năm thực hiện, Pháp lệnh này đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, giúp các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện quản lý về dân quân tự vệ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: về mặt pháp lý, tuy đã có Pháp lệnh và Nghị định nhưng các văn bản này chưa bao quát đầy đủ và toàn diện để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về dân quân tự vệ; quyền và nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo qui định của Hiến pháp năm 1992 chưa được thể chế hóa và qui định một cách hệ thống trong Pháp lệnh; việc xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được đề cập trong Pháp lệnh; Pháp lệnh chưa xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ… Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Luật Dân quân tự vệ trong tình hình hiện nay là cần thiết.

Dự án Luật Dân quân tự vệ bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những qui định chung; Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của lực lượng dân quân tự vệ; Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Ngoài ra, dự án Luật này còn qui định về đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ; chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ; quản lý Nhà nước về dân quân tự vệ, kinh phí đảm bảo và hình thức khen thưởng, xử lý vi phạm.

Về sự cần thiết ban hành Luật viễn thông: Luật viễn thông được ban hành nhằm hoàn thiện pháp luật về viễn thông theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với sự thay đổi của thị trường, công nghệ và luật pháp chung nhằm tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy ngành viễn thông phát triển; đồng thời, thể chế hóa các quan điểm, cơ chế, chính sách mới của Đảng, Nhà nước để phát huy các nguồn lực của đất nước, thúc đẩy cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực viễn thông.

Dự thảo Luật viễn thông gồm 6 chương 66 điều với những nội dung chủ yếu: Về phạm vi điều chỉnh; Kinh doanh viễn thông; Viễn thông công ích; Quản lý viễn thông; Công trình viễn thông.

Về sự cần thiết phải ban hành Luật tần số vô tuyến điện: Luật tần số vô tuyến điện ra đời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, quĩ đạo vệ tinh và quản lý tương thích điện từ. Luật được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Các nội dung cơ bản của dự thảo Luật tần số vô tuyến điện: Về phạm vi điều chỉnh, Luật qui định các hoạt động về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quĩ đạo vệ tinh và quản lý tương thích điện từ. Luật được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam. Về trách nhiệm quản lý tần số vô tuyến điện, cấp phép tần số vô tuyến điện, Dự thảo Luật qui định về các loại giấy phép tần số vô tuyến điện, nguyên tắc, phương thức cấp phép tần số, điều kiện cấp, gia hạn; sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép; thu hồi giấy phép tần số vô tuyến điện; chuyển quyền sử dụng tần số; các trường hợp được miễn cấp phép; quyền và nghĩa vụ tổ chức cá nhân được cấp phép; lệ phí, phí tần số vô tuyến điện…

Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật người cao tuổi./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN