Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về thi đua “Đồng Khởi mới”

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về thi đua “Đồng Khởi mới”