Thành phố Bến Tre trên đường tiến đến đô thị loại II

19/06/2011 - 16:46
Tuyến đường nhựa Phú Nhuận - Mỹ Thạnh An. Ảnh: T.L

Thành phố Bến Tre được tiếp tục xây dựng để trở thành thành phố văn hóa theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, phát triển bền vững và đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020, trên cơ sở tạo sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đô thị của thành phố Bến Tre trong giai đoạn hiện nay và đối chiếu với các tiêu chí của đô thị loại 2 để hoạch định những mục tiêu, khắc phục những chỉ tiêu còn thiếu và dự báo khả năng phát triển của thành phố Bến Tre trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm “Xây dựng thành phố Bến Tre ngày càng xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre và đóng vai trò là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh”, thành phố Bến Tre đang lập “Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II”. Mục tiêu của Đề án là nhằm đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, thương mại dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định (bình quân hàng năm đạt trên 16%); đảm bảo thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 15% trở lên, tăng chi đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị; đảm bảo đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội thành phố Bến Tre đến năm 2015 cơ bản đạt 75% tiêu chí đô thị loại II theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7-5-2009 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị để làm tiền đề phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

Kể từ khi được công nhận đô thị loại III vào năm 2007, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh và nhân dân thành phố Bến Tre, đến nay, Thành phố đã đạt được 61% tiêu chí đô thị loại II. Đây là nền tảng thuận lợi để phấn đấu đến năm 2015 đạt 75% các tiêu chí đô thị loại II, làm tiền đề để đạt đô thị loại II trước năm 2020.

Theo đánh giá chung, hiện nay cơ sở hạ tầng của Thành phố được xây dựng chưa đồng bộ, cần phải tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh theo qui hoạch chi tiết được phê duyệt. Tốc độ phát triển kinh tế chưa đảm bảo theo yêu cầu phát triển, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; thương mại dịch vụ qui mô còn nhỏ lẻ, thu hút đầu tư còn hạn chế, du lịch phát triển chậm. Công tác triển khai xây dựng theo qui hoạch còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa được điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tính khả thi ở một số đồ án qui hoạch; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đất đai còn nhiều bất cập. Địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông rạch không những đòi hỏi suất đầu tư cho kết cấu hạ tầng cao mà còn gây khó khăn cho giao lưu kinh tế. Vấn đề môi trường chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

Việc xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược và toàn diện cần phải được sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp và tập trung mọi nguồn lực mới có thể xây dựng thành công thành phố Bến Tre trở thành đô thị loại II trong tương lai.

Cao Thành Hiếu (Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN