100% đơn vị, địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

16/09/2021 - 19:43

BDK - Từ tháng 1-2021 đến cuối tháng 8-2021, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.758; trong đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 là 1.486, đạt 84,5%.

Số DVCTT mức độ 3, 4 tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia là 722, đạt 48,6%. Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ là 595, đạt 40%. 79.590 hồ sơ được thực hiện qua DVCTT mức độ 3, 4 (mức độ 3: 25.665 hồ sơ, mức độ 4: 53.925 hồ sơ).

100% đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai DVCTT mức độ 4 trên địa bàn lên Cổng DVCTT của tỉnh. Đến nay, số lượng DVCTT mức độ 4 được cung cấp là 1.030 thủ tục (trong đó: cấp tỉnh là 952 thủ tục; cấp huyện là 53 thủ tục; cấp xã là 25 thủ tục).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ trì hỗ trợ các ngành, các cấp cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN