Ba Tri: Công tác dân số ngày càng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

06/11/2009 - 09:13

Đầu năm 2009, dựa trên các chỉ tiêu do Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh, UBND huyện giao, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ba Tri đã đề ra một số biện pháp tập trung như sau: Ban hành hướng dẫn kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2009 và dự toán kinh phí hoạt động cho các ngành phối hợp, các xã, thị trấn và triển khai kế hoạch phối hợp với các ban ngành thành viên; củng cố bộ máy Ban DS-KHHGĐ các xã và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc tuyên truyền tư vấn làm mẹ an toàn và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS); thay đổi 9/24 cán bộ chuyên trách và 35/309 cộâng tác viên dân số; tổ chức triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ trên địa bàn 11/24 xã, thị trấn đạt các chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh kiểm tra, củng cố hai câu lạc bộ tiền hôn nhân ở xã An Ngãi Trung và Thị trấn; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện, chọn được 30 cán bộ có nhiều đóng góp trong công tác DS-KHHGĐ.

Trong công tác truyền thông, Trung tâm đã phối hợp với đài truyền thanh huyện tiếp âm 55 giờ, đài xã 798 giờ; các tranh, ảnh, áp-phích, báo chí được phân phối về tận cơ sở; tổ chức truyền thông tư vấn luân phiên 108/110 ấp, với 5.164 lượt người. Việc tư vấn ở các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân đối với công tác DS-KHHGĐ, CSSKSS, làm mẹ an toàn, giúp đối tượng an tâm thực hiện KHHGĐ và tự bảo vệ, chăm sóc bản thân.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số địa phương  còn lơ là trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ, chưa thấy được tầm quan trọng, chưa có sự hỗ trợ tốt, khoán trắng công việc cho cán bộ chuyên trách. Việc thay đổi và luân chuyển cán bộ chuyên trách theo Thông tư 05 của Bộ Y tế cũng làm ảnh hưởng rất lớn trong công tác chuyên môn. Ở một số xã, trình độ và năng lực cán bộ chuyên trách còn yếu, hạn chế trong công tác tham mưu, điều hành.    

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN