Bước chuyển trong cải cách hành chính tại huyện Châu Thành

08/02/2023 - 05:53

BDK - Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Châu Thành luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đưa nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh huyện Châu Thành.

Vận hành Trung tâm Giám sát điều hành thông minh huyện Châu Thành.

Để công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng trên địa bàn, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú như: Trên hệ thống phát thanh của huyện, tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương; đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của huyện… Nội dung tuyên truyền gồm: các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh và của huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Cùng với công tác tuyên truyền, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát các quy định, TTHC nhằm phát hiện các thủ tục không cần thiết, không phù hợp để đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ. Các TTHC cấp huyện, xã được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện; các cơ quan, đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai các nội dung công việc, thủ tục về hồ sơ, các loại giấy tờ biểu mẫu, quy trình và thời gian giải quyết, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế cũng như những bất cập để điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp.

Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện…

Đến nay, UBND huyện đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện với 246 TTHC trên 13 lĩnh vực; cấp xã với 113 TTHC trên 11 lĩnh vực. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy trình và thời gian quy định, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức. Tinh thần thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân đã được nâng lên một bước cơ bản, trình tự thủ tục được niêm yết công khai, rõ ràng, quy trình giải quyết công việc được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; công khai, minh bạch tất cả các TTHC với các hình thức thiết thực, phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai các TTHC, đặc biệt là các TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bài, ảnh: Phương Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN