Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

31/07/2009 - 10:09

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP của Chính phủ qui định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2009. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này gồm: Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới.

Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được qui định tại điều 4, gồm: Chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; kiến thức, thông tin, số liệu về giới và bình đẳng giới; tác hại của định kiến giới, phân biệt đối xử về giới; công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới;  biện pháp, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và định kiến giới; các nội dung khác có liên quan đến giới và bình đẳng giới.

 

Ngoài ra, Nghị định này cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về giới, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN