Các sở, ngành cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

29/05/2017 - 07:19

Hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm. Ảnh: C.Trúc

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp trong năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nội dung của chương trình tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong nội bộ từng ngành, địa phương và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, thay đổi nhận thức và thống nhất cao trong hành động. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Đặc biệt, việc thực hiện nhiệm vụ của tất cả sở, ngành phải trên tinh thần quyết liệt và có hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện hệ sinh thái KN của tỉnh; hỗ trợ các địa phương rà soát, nắm chắc điều kiện, nhu cầu, năng lực của các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn và vận động chuyển lên doanh nghiệp. Sớm hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ KN trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xét chọn và công bố các ca khúc tuyên truyền về KN; nghiên cứu, thực hiện đa dạng loại hình truyền thông về KN; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ KN trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả chương trình giảng dạy môn “Tìm hiểu nghề kinh doanh” trong nhà trường để có giải pháp điều chỉnh phù hợp; khuyến khích các trường THPT tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, thi tìm hiểu về KN, nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức thực tiễn về KN, lập nghiệp cho học sinh; đồng thời kịp thời phát hiện, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình KN hiệu quả trong nhà trường hoạt động và đánh giá, nhân rộng các mô hình.

Sở Công Thương tạo điều kiện, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp KN, DN chuyển lên từ hộ kinh doanh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Sở xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công để đầu tư thiết bị, công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ phát triển các mô hình thương mại tiện ích, gắn với KN; tạo điều kiện quảng bá thương hiệu, sản phẩm KN.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững gắn với chương trình KN thoát nghèo năm 2017, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững…

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập tổ xúc tiến đầu tư và KN trên cơ sở kiện toàn tổ xúc tiến đầu tư của từng địa phương (do phó chủ tịch UBND huyện/thành phố phụ trách kinh tế làm tổ trưởng). Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã thành lập tổ hỗ trợ đầu tư và KN (do chủ tịch/phó chủ tịch UBND cấp xã làm tổ trưởng).

Nhiên Luận (lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN