Cấp bách triển khai bảo tồn loài chim hoang dã và di cư

05/07/2022 - 20:07

BDK - Hiện nay, ở nước ta đã ghi nhận được hơn 900 loài chim, trong đó 99 loài cần quan tâm bảo tồn, 10 loài cực kỳ nguy cấp, 17 loài nguy cấp, 24 loài sắp nguy cấp và 48 loài sắp bị đe dọa.

Kết quả đánh giá năm 2022 của Dự án Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ đa dạng sinh học tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định được trên địa bàn tỉnh có 219 loài chim; trong số đó có 21 loài quý hiếm theo Danh mục Sách Đỏ IUCN 2021-3; 12 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 2007; 27 loài có tên trong Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (11 loài ở phụ lục IB, 16 loài ở phụ lục IIB).

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3248/UBND-KT ngày 31-5-2022 thực hiện Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thông tin, phổ biến Chỉ thị số 4/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16-7-2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN