Chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức

16/11/2023 - 11:12

BDK.VN - Để tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngày 15-11-2023, UBND tỉnh có công văn số 7017 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tổ chức thực hiện đúng các nội dung quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo Quy chế được ban hành.

Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm tiếp theo, gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm tiếp theo, gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Hàng năm, tiến hành rà soát hồ sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện, khung năng lực của vị trí việc làm hiện tại và vị trí việc làm được quy hoạch. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm tiếp theo, gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định. Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn phải chủ động thực hiện quy trình, thủ tục mở lớp vào thời điểm thích hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhưng hạn chế tập trung mở nhiều lớp vào thời điểm cuối năm để hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều nhân sự tham gia các khóa học.  

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức. Khắc phục triệt để việc mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, đảm bảo nội dung, chương trình bồi dưỡng, tập huấn phải phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động công vụ. Riêng đối với các trường hợp cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần xem xét, cân nhắc kỹ thời điểm cử tham gia bồi dưỡng, tránh trường hợp đã đăng ký nhưng xin hoãn học, gây ảnh hưởng đến việc mở lớp của đơn vị tổ chức.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN