Công chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học từ ngày 10-12-2021

26/10/2021 - 19:50

BDK - Ngày 18-10-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1-9-2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những thay đổi mới đáng chú ý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Cụ thể, nghị định này quy định nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

So với quy định trước đây tại Nghị định số 101/2017/ND0-CP quy định mới đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, về yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng: cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 4 tuần (160 tiết)/năm.

Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN