Cuối quý II-2021, tỷ lệ hộ nghèo 3,58%

01/08/2021 - 21:22

BDK - UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý phê duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối quý II-2021.

Tổng số hộ nghèo là 14.231 hộ, trong đó, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 10.508 hộ, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 3.723 hộ. Tổng số nhân khẩu hộ nghèo 45.610 người, trong đó, nhân khẩu hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 29.880 người, nhân khẩu hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 15.730 người. Đến cuối quý II-2021, tỷ lệ hộ nghèo là 3,58%.

Tổng số hộ cận nghèo là 15.423 hộ. Tổng số nhân khẩu hộ cận nghèo 53.806 người. Tỷ lệ hộ cận nghèo 3,88%.

So sánh với số liệu UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm 2020, đến quý II-2021, trên địa bàn tỉnh tăng thêm 13 hộ nghèo, 52 hộ cận nghèo.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi và thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thống nhất số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối quý II-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đúng theo quy định hiện hành.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN