Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

03/02/2023 - 06:21

Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy (Mỏ Cày Nam) hoạt động hiệu quả.

Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy (Mỏ Cày Nam) hoạt động hiệu quả.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến năm 2030: Toàn tỉnh có khoảng 1.700 tổ hợp tác (THT), với 32 ngàn thành viên; 260 hợp tác xã (HTX), trong đó, có 85 HTX phi nông nghiệp và 175 HTX nông nghiệp, với 47.370 thành viên; 4 liên hiệp HTX. Tỷ lệ HTX đạt loại khá, tốt đạt trên 90%. Nâng cao năng lực cho 100% cán bộ HTX về kiến thức quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Đảm bảo tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) có các mô hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX đạt 100% loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 70% tham gia các chuỗi liên kết. Thu nhập của thành viên ổn định, tăng mỗi năm khoảng 5%. Doanh thu mỗi năm tăng 5%. Số lượng thành viên, lao động tăng 5%/năm.

Đến năm 2045: Toàn tỉnh có 1.884 THT, 410 HTX (trong đó có 150 HTX phi nông nghiệp và 260 HTX nông nghiệp) và 6 liên hiệp HTX nông nghiệp. Mở rộng quy mô, chất lượng hoạt động của các tổ chức KTTT. Bảo đảm 100% các xã đạt chuẩn NTM có các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức KTTT đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thu nhập của thành viên ổn định, tăng mỗi năm khoảng 5%. Doanh thu mỗi năm tăng 5%. Số HTX hoạt động khá, tốt đạt trên 95%.

UBND tỉnh cũng đã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tăng cường phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT. Qua đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về KTTT; gắn thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các hoạt động của tổ chức để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện. Tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thành lập HTX. Củng cố và phát triển các đoàn thể trong HTX, liên hiệp HTX theo quy định trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, liên hiệp HTX. Kịp thời đề xuất những cách làm hay, mô hình tiên tiến để biểu dương và nhân rộng. Giới thiệu, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đến đoàn viên, hội viên và người dân.

Liên minh HTX tỉnh củng cố tổ chức, hoạt động; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Tăng cường trách nhiệm của Liên minh HTX với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các HTX hoạt động đúng quy định Luật HTX năm 2012. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, phát triển HTX trên địa bàn. Định kỳ hàng năm, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với HTX để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn liên quan. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các HTX hoạt động tốt trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển KTTT, nòng cốt là các HTX và nhất là triển khai các nội dung xây dựng HTX thí điểm của địa phương mình...

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN